See other templatesSee other templates

BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS Nr. 11B-46

    Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atstovaujamas direktoriaus Rimučio Klevečkos, ir Lietuvos Muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas, atstovaujamas Koordinacinės tarybos pirmininko Aurimo Kairio, toliau kartu vadinami Šalimis, išreikšdami norą dėl tolesnio dalykiškų santykių vystymo ir teikdami svarbią reikšmę tarpusavio santykių plėtojimui, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei siekdami tarpusavyje bendradarbiauti, užtikrinant Lietuvos Respublikos muitinės (toliau muitinės) įstaigų darbuotojų teisių ir teisėtų interesų gynimą susitarė,

1 STRAIPSNIS Bendradarbiauti teikiant siūlymus valstybės valdžios ir valdymo institucijoms dėl teisės aktų tarnybos (darbo) ir socialiniais klausimais rengimo, priėmimo, pakeitimo ar panaikinimo.

2 STRAIPSNIS Bendradarbiauti rengiant lokalius norminius aktus, reglamentuojančius tarnybos (darbo) ir socialinius klausimus muitinės sistemoje.

3 STRAIPSNIS Sudaryti galimybę profesinės sąjungos įgaliotiems atstovams stebėtojų teisėmis dalyvauti sprendžiant muitinės įstaigų darbuotojų darbo, tarnybinės veiklos vertinimo, skatinimo, priėmimo į tarnybą (konkursų) tarnybinių nuobaudų skyrimo, skatinimo ir kitus socialinius klausimus.

4 STRAIPSNIS Rengti bendras priemones arba derinti veiksmus, siekiant skatinti derybas tarp profesinių sąjungų ir darbdavių, ugdyti darbuotojų darbo kultūrą ir atsakomybę, dalyvauti sprendžiant muitinės įstaigų darbuotojų socialines garantijas.

5 STRAIPSNIS Iš anksto informuoti viena kitą apie masinių renginių organizavimą pasitarimus, seminarus, konferencijas, kuriose bus sprendžiami muitinės įstaigų darbo bei socialiniai klausimai.

6 STRAIPSNIS Įsigaliojus šiam bendradarbiavimo susitarimui, Šalys skatins muitinės įstaigų vadovus ir jose veikiančias profesines sąjungas parengti kolektyvines sutartis ir bendrus veiksmų planus šio susitarimo nuostatoms įgyvendinti.

7 STRAIPSNIS Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimui koordinacinei tarybai ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Personalo ir mokymo skyriui pavedama palaikyti šio bendradarbiavimo tarp šalių numatytus ryšius.

8 STRAIPSNIS Šis susitarimas nė vienos Šalies neatleidžia nuo pareigos laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų

9 STRAIPSNIS Šis susitarimas gali būti nutraukiamas, keičiamas ar papildomas raštišku abiejų Šalių susitarimu vienai šaliai prieš tai informavus kitą prieš 30 dienų.

10 STRAIPSNIS Šis susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

11 STRAIPSNIS Šis susitarimas sudarytas ir pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com