See other templatesSee other templates

KOLEKTYVINĖ SUTARTIS
Šiauliai, du tūkstančiai aštuntųjų metų balandžio mėnesio penkiolikta diena

Šiaulių teritorinė muitinė, kodas 191710840, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, buveinės adresas Metalistų g. 4, LT-78500 Šiauliai, atstovaujama viršininko Edmundo Blažio, veikiančio pagal Šiaulių teritorinės muitinės nuostatus, toliau – Darbdavys, iš vienos pusės, ir Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga, kodas 193400979, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, buveinės adresas Savanorių pr. 174-409a, LT-03153 Vilnius, atstovaujama pirmininkės Leokadijos Daujotaitės, veikiančios pagal profesinės sąjungos įstatus, toliau – Profesinė sąjunga, iš kitos pusės, toliau kartu vadinami Šalimis gerbdami žmogaus teises, siekdami plėtoti demokratiją ir prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais bei Tarptautinėmis darbo organizavimo konvencijomis, kaip lygiaverčiai socialiniai partneriai, sudaro šią kolektyvinę sutartį, toliau - Sutartis,
dėl Šiaulių teritorinės muitinės darbuotojų, toliau sutartyje – darbuotojai, darbo organizavimo, darbo apmokėjimo, kvalifikacijos kėlimo bei perkvalifikavimo, darbo saugos, ekonominių, socialinių garantijų taikymo bei teisės aktais nustatyto pareigūnų materialinio aprūpinimo ir bendradarbiavimo inicijuojant teisės aktų pakeitimus dėl darbo sąlygų gerinimo.

Sutartyje vartojamos sąvokos:
darbuotojas – muitinės pareigūnas ir darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį,
darbas – muitinės tarnyba ir darbas pagal darbo sutartį.

1 straipsnis. SUTARTIES REGULIAVIMO PRINCIPAI
1. Teisių ir pareigų pereinamumo principas.
Pasikeitus sutarties Šalies pavadinimui, pavaldumui ar vadovams ši sutartis lieka galioti ir naujam teisių bei pareigų perėmėjui.
2. Šalių lygybės principas.
Abi šios sutarties Šalys veikdamos pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų bei susitarimų tarp Lietuvos Muitinės departamento ir Lietuvos muitinės įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo suteiktus įgaliojimus turi lygias teises vykdydamos šią kolektyvinę sutartį.
3. Interesų derinimo principas.
Abi sutarties Šalys turėdamos skirtingus interesus juos derina ir priima abipusiai naudingus sprendimus.
4. Darbuotojo teisių viršenybės principas.
Esant teisės normų konkurencijai (kolizijai), išskyrus ES įstatymus ir tarptautines sutartis, visi sprendimai priimami darbuotojų naudai.

2 straipsnis. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMAS,
PAKEITIMO BEI PAPILDYMO TVARKA
5. Ši kolektyvinė sutartis galioja visiems Šiaulių teritorinės muitinės darbuotojams.
6. Kolektyvinė sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki naujos sutarties pasirašymo.
7. Šios sutarties sąlygos galioja, jei nenumato blogesnių sąlygų darbuotojams, palyginus su tomis, kurios yra nustatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei įsigaliojusiose Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse.
8. Visi ginčai dėl šios sutarties keitimo, papildymo ar nutraukimo sprendžiami derybomis tarp šalių. Neišsprendus ginčų derybomis, jie sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
9. Sutarties įsipareigojimų vykdymą kontroliuoja Šalių atstovai, taip pat įstatymų įgaliotos institucijos.
10. Nustačius Sutarties nevykdymo, netinkamo vykdymo faktą, ar gavus pasiūlymą dėl teisės aktų pakeitimo ar suderinimo, Šalys raštu informuoja viena kitą ir vienos iš Šalių reikalavimu per 10 dienų laikotarpį šaukiamas šalių įgaliotų atstovų pasitarimas išaiškintiems trūkumams ar pažeidimams aptarti ir pašalinti.
11. Sutarties šalių atstovai vieną kartą per metus, atsiskaito darbuotojų konferencijai dėl Sutarties vykdymo.
Darbuotojų konferencija sušaukiama ne vėliau kaip iki pirmo ketvirčio pabaigos.

3 straipsnis. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
12. Darbdavys įsipareigoja:
12.1. teisės aktus ir sprendimus, susijusius su darbuotojų darbo, ekonominiais ir socialiniais interesais, priimti prieš tai suderinęs su Profesine sąjunga;
12.2. Profesinė sąjungai pasiūlius, svarstyti galimybę priimti, pakeisti ar panaikinti darbdavio teisės aktus, susijusius su darbuotojų darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais;
12.3. suteikti galimybę Profesinės sąjungos įgaliotiems atstovams dalyvauti komisijų darbe: darbuotojus priimant į darbą, vertinant ir atestuojant darbuotojus, tarnybinių nuobaudų skyrimo bei svarstant klausimus, susijusius su paskatinimų, pašalpų skyrimu darbuotojams bei svarstant su darbu susijusius klausimus;
12.4. sudaryti sąlygas įgaliotiems Profesinės sąjungos atstovams, raštu informavus administraciją, lankytis padaliniuose, kur dirba profesinės sąjungos nariai.
13. Profesinė sąjunga įsipareigoja:
13.1. savo veikla siekti gerinti darbuotojų darbo drausmę;
13.2. rūpintis darbuotojų poilsiu bei reabilitacija, organizuoti sporto bei šventinius renginius;
13.3. inicijuoti teisės aktų pakeitimus dėl darbo sąlygų pagerinimo;
13.4. informuoti darbdavį apie inicijuojamas bendrų muitinės klausimų sprendimo iniciatyvas.

4 straipsnis. DARBO SANTYKIAI
14. Priimdamas darbuotoją, perkeldamas į kitą darbą ar darbo vietą, Darbdavys arba jo įgaliotas asmuo priimamą ar perkeliamą darbuotoją privalo pasirašytinai supažindinti su muitinės darbo tvarkos taisyklėmis, kolektyvine sutartimi, struktūrinio padalinio nuostatais ir pareigybės aprašymu. Teisės aktų, reglamentuojančių jo darbą, patvirtintos kopijos, įteikiamos asmeniškai kiekvienam darbuotojui, jam prašant.
15. Darbdavys turi teisę pakeisti darbuotojo darbo sąlygas tik įstatymų numatytais atvejais.
16. Sudaryti terminuotą darbo sutartį galima tik tuo atveju, jeidu darbuotojas priimamas atlikti konkretų darbą, pavaduoti arba pakeisti laikinai nesantį darbuotoją.
17. Profesinės sąjungos narių darbo charakteristikos derinamos su Profesine sąjunga.
18. Su Profesine sąjunga surengiamos konsultacijos kai: darbdavys pertvarko struktūrą ar darbo organizavimą, arba numatoma atleisti darbuotojus dėl darbuotojų skaičių mažinant ir dėl kitų svarbių priežasčių (ne dėl jų kaltės).
Su Profesine sąjunga konsultuojamasi dėl optimalių darbo sąlygų nustatymo, dėl priemonių, kurių reikia imtis, kad atleidžiamųjų skaičius būtų minimalus ir būtų sumažinti neigiami padariniai atleidžiamiesiems, dėl numatytų atleisti personalijų, atleidimo iš darbo terminų, numatyti galimybes atleidžiamųjų perkvalifikavimui, kito darbo pasiūlą.
19. Konsultacijos pradedamos ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pertvarkymo arba įspėjimų apie numatomą pareigybių panaikinimą arba galimą atleidimą įteikimą darbuotojams.
Šiam tikslui sudaroma iš Šalių vienodo skaičiaus narių komisija. Komisija, gavusi medžiagą, susijusią su pertvarkymu, reorganizavimu ir/ar darbuotojų atleidimu bei perkėlimu į kitą darbą, per keturiolika dienų išnagrinėja situaciją ir paruošia raštu išvadas reorganizavimo ar darbo organizavimo pertvarkymo, dėl konkrečių darbuotojų atleidimo ar perkėlimo pagrįstumo. Išvada nagrinėjama bendrame Darbdavio ir komisijos posėdyje. Posėdis protokoluojamas. Protokolą pasirašo Darbdavys ir įgaliotas Profesinės sąjungos atstovas.
Tuo atveju, jeigu Darbdavio ir Profesinės sąjungos nuomonė dėl atleidžiamų ar perkeliamų darbuotojų nesutampa, atleidžiant ir/ar perkeliant į kitą darbą Profesinės sąjungos narį reikalingas Profesinės sąjungos sutikimas, kuris pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.
20. Apie numatomą pareigybės aprašymo pakeitimą darbuotojas informuojamas raštu. Informaciniame pranešime nurodoma kokios konkrečios funkcijos keičiamos ir ar toms funkcijoms atlikti numatomas darbuotojo perkvalifikavimas.
21. Į tarnybinius pasitarimus dėl darbdavio struktūrinių ar darbo organizavimo pakeitimų bei darbuotojų mažinimo ir perkėlimo į kitą darbą klausimais darbdavys kviečia Profesinės sąjungos atstovus.
22. Skirti atlikti laikinai nesančio darbuotojo pareigas galima tik gavus raštišką pavaduojančiojo darbuotojo sutikimą. Papildomu darbu laikomas ir pavadavimas darbuotojų, jų atostogų ar laikino nedarbingumo metu. Už papildomą darbą mokama iki 60 procentų darbuotojo darbo užmokesčio priemoka.
23. Darbuotojams jų ligos metu darbo vieta paliekama kol bus atgautas darbingumas arba nustatytas neįgalumas.
24. Profesinės sąjungos renkamų organų nariai, išskyrus išreiškusius savo norą, negali būti atleisti iš darbo be Profesinės sąjungos išankstinio sutikimo.
25. Kai mažinamas darbuotojų skaičius pirmenybės teisę, be teisės aktuose numatytų atvejų, būti paliktiems dirbti turi dirbantieji turintys tris ir daugiau vaikų iki 18 metų, besimokančių dieninėse mokymosi įstaigose.
26. Įteikus darbuotojui įspėjimą dėl pareigybės panaikinimo arba galimo atleidimo iš darbo ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui prašant ne vėliau kaip per tris dienas pasirašomas susitarimas dėl laisvo laiko kito darbo paieškoms suteikimo per visą įspėjimo laikotarpį. Šio laiko trukmė negali būti mažesnė, kaip viena darbo diena (pamaina) per septynias savaitės dienas.
27. Atleidžiant darbuotoją, kuriam sukako 62 metai ir 6 mėnesiai, arba 65 metai, arba suėjo darbo pratęsimo termino pabaiga, arba nutraukiant darbo santykius dėl darbuotojo mirties, išmokama jo vieno vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.
28. Nutrūkus darbo santykiams dėl darbuotojo mirties, jam priklausantys pinigai išmokami sutuoktiniui arba, jo nesant, kitam šeimos nariui, arba teisėtam pareiškėjui.
29. Darbuotojas turi teisę nutraukti darbo santykius apie tai raštu įspėjęs darbdavį teisės aktų nustatyta tvarka. Darbuotojas per visą įspėjimo laikotarpį turi teisę atšaukti savo prašymą ir tęsti darbą.
30. Gavęs prašymą dėl darbo santykių nutraukimo iš Profesinės sąjungos nario, darbdavys apie tai informuoja Profesinę sąjungą ne vėliau kaip kitą darbo dieną.
31. Darbdavys sudaro tinkamas sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją ir užtikrina tolygų visų darbuotojų siuntimą tobulintis į kvalifikacijos kėlimo kursus, seminarus ir t.t.
32. Darbdavys, sudaręs komisiją tirti tarnybiniam nusižengimui, ne vėliau kaip per tris darbo dienas apie tai informuoja Profesinę sąjungą ir sudaro galimybę jos darbe dalyvauti bei susipažinti su visa medžiaga įgaliotam Profesinės sąjungos atstovui.
33. Prieš skiriant tarnybinę (drausminę) nuobaudą Profesinės sąjungos renkamojo organo nariui, reikalingas išankstinis Profesinės sąjungos sutikimas dėl darbuotojui inkriminuojamos veikos pagrįstumo, pažeidimo fakto nustatymo ir kitų drausminės nuobaudos skyrimo aplinkybių teisėtumo bei objektyvumo parenkant nuobaudos rūšį.
34. Profesinė sąjunga turi teisę pasiūlyti darbdaviui panaikinti darbuotojui skirtą drausminę nuobaudą.
35. Dirbantieji pagal darbo sutartis darbo ginčus sprendžia darbo ginčų komisijoje vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
36. Rašytinės individualios visiškos materialinės atsakomybės sutartys gali būti sudaromos su dirbančiaisiais, einančiais šias pareigas:
36.1. viršininko pavaduotojo;
36.2. vyriausiojo darbuotojų saugos ir sveikatos inspektoriaus;
36.3. posto viršininko;
36.4. posto viršininko pavaduotojo;[0]
36.5. pamainos viršininko;
36.6. posto vyriausiojo inspektoriaus;
36.7. posto vyresniojo inspektoriaus;
36.8. posto inspektoriaus;
36.9. skyriaus viršininko;
36.10. skyriaus viršininko pavaduotojo;
36.11. skyriaus vyriausiojo inspektoriaus;
36.12. skyriaus vyresniojo inspektoriaus;
36.13. skyriaus inspektoriaus;
36.14. Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiojo buhalterio-kasininko;
36.15. Pažeidimų prevencijos skyriaus:
36.15.1. Mobiliosios grupės poskyrio viršininko,
36.15.2. Mobiliosios grupės poskyrio vyriausiojo inspektoriaus,
36.15.3. Mobiliosios grupės poskyrio vyresniojo inspektoriaus,
36.15.4. Mobiliosios grupės poskyrio inspektoriaus,
36.15.5. Mobiliosios grupės poskyrio operatyvaus valdymo grupės inspektoriaus;
36.16. Ūkio ir aprūpinimo skyriaus:
36.16.1. vyriausiojo inspektoriaus,
36.16.2. vyriausiojo ūkio specialisto,
36.16.3. vyresniojo ūkio specialisto-ūkio vedėjo,
36.16.4. vyresniojo ūkio specialisto-sandėlininko,
36.16.5. autotransporto specialisto;
36.17. Bendrųjų reikalų skyriaus:
36.17.1. vyriausiojo raštvedžio-sekretoriaus,
36.17.2. vyriausiojo raštvedžio,
36.17.3. vyriausiojo operatoriaus-archyvaro,
36.17.4. vyriausiojo archyvaro;
36.18. kitas su turto gavimu, saugojimu, naudojimu ir perdavimu susijusias pareigas.
37. Rašytinės kolektyvinės visiškos materialinės atsakomybės sutartys gali būti sudaromos tuose Darbdavio skyriuose (padaliniuose) ir postuose, kuriuose dėl kartu atliekamo darbo neįmanoma atskirti atskirų darbuotojų atsakomybės.
38. Visiška materialinė atsakomybė netaikoma tuo atveju, jeigu turtu naudojasi grupė darbuotojų, neperduodami turto vieni kitiems perdavimo aktu arba kitu dokumentu.
39. Ginčams dėl padarytos žalos atlyginimo spręsti, esant darbuotojo prašymui, sudaroma ikiteisminė darbo ginčo komisija iš šešių narių, po tris nuo Darbdavio ir Profesinės sąjungos.
40. Komisija išklauso darbuotojus(-ą) ir atsižvelgdama į pateiktą medžiagą dėl padarytos žalos, padaryto nusižengimo pobūdį, žalos padarymo priežastis, darbuotojų kaltės laipsnį, sukeltus padarinius, ankstesnę tarnybą ir kitas aplinkybes, slaptu balsavimu priima sprendimą.
Darbdaviui komisijos sprendimas privalomas.
41. Komisija ginčą privalo išnagrinėti per keturiolika dienų.
42. Šioje sutartyje neaptartiems darbo santykius ir garantijas reglamentuojantiems klausimams taikomi galiojantys Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktai, tarptautiniai susitarimai ir konvencijos.

5 straipsnis. DARBO IR POILSIO LAIKAS
43. Darbo laikas - tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą, ir kiti jam prilyginti laikotarpai: faktiškai dirbtas laikas, budėjimas darbe arba namuose, tarnybinė komandiruotė ir kelionėje išbūtas laikas, laikas, reikalingas parengti ir sutvarkyti darbo vietą, darbo įrankius, darbo dokumentų ir reikalų perdavimas keičiantis pamainoms, tarnybinės kelionės, kai atliekamos tarnybinės pareigos kitoje nei gyvenamoji vietovėje, papildomos ir specialiosios darbo pertraukos, medicinos apžiūrų, susijusių su darbu, laikas, stažuotės, kvalifikacijos kėlimas (kursai, seminarai, konferencijos ir kt.) muitinėje ar kituose mokymo centruose.
44. Darbuotojams, kuriems kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo (seminarų, kursų ir t.t.) laikas sutampa su laisvu nuo darbo metu, šis laikas kompensuojamas darbuotojo pasirinkimu:
44.1. mokant darbo užmokestį;
44.2. suteikiant laisvą nuo darbo laiką kitu metu;
44.3. suteikiant laisvą nuo darbo laiką kartu su kasmetinėmis atostogomis.
45. Ne visas darbo dienos ar darbo savaitės laikas, be teisės aktuose numatytų atvejų, nustatomas kai to pageidauja darbuotojas, auginantis vaiką (įvaikį) iki 16 metų amžiaus.
46. Darbdavys, iškilus būtinybei įvesti suminę darbo laiko apskaitą, nurodydamas konkrečias priežastis, dėl kurių būtina įvesti suminę darbo laiko apskaitą, sudaro ir suderina su profesine sąjunga padalinių, darbų sąrašą ir suminės darbo laiko apskaitos režimo įvedimo tvarką.
47. Kai apskaitiniu laikotarpiu viršijamas darbuotojams nustatytas darbo valandų skaičius, apskaičiuotas pagal savaitės 40 darbo valandų darbo laiko trukmę, viršytas darbo laikas kompensuojamas jų pageidavimu:
47.1. sutrumpinant darbo dieną,
47.2. suteikiant laisvą nuo darbo laiką kartu su kasmetinėmis atostogomis.
48. Darbuotojams, kuriems darbo laikas nustatytas 12 arba iki 24 valandų per parą ir kurie neturi galimybės palikti darbo vietą pietų pertraukai ar naudoti jo savo nuožiūra, į darbo laiką įskaitoma pertrauka pavalgyti.
49. Darbo (pamainų) grafikus tvirtina Darbdavys prieš tai suderinęs su Profesine sąjunga.
50. Darbo (pamainų) grafikuose nurodoma: darbo laiko pradžia ir pabaiga, pertraukos pavalgyti ir pailsėti pradžia ir pabaiga arba trukmė bei suteikimo tvarka, papildomų ir specialių pertraukų trukmė ir suteikimo tvarka, pasiruošimo darbui (pamainų perdavimo) laikas.
51. Pamainų perdavimo (dokumentų ir reikalų perdavimas-priėmimas keičiantis pamainoms) laikas įskaitomas į darbo laiką.
52. Patvirtinti darbo grafikai skelbiami viešoje vietoje ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki darbo laikotarpio pradžios. Darbuotojui pageidaujant, padalinio vadovas privalo jam įteikti nustatyta tvarka patvirtintą darbo grafiko kopiją.
53. Padidinus darbų mastą darbdavio nurodymu, darbuotojui už darbą apmokama proporcingai darbo krūvio padidėjimui.
54. Darbuotojams dirbantiems su video terminalais ne rečiau kaip kas 1 valandą suteikiamos 10 minučių papildomos pertraukos.
55. Darbuotojams auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba 2 ir daugiau vaikų iki 12 metų įstatymu numatyta tvarka sutrumpintas darbo laikas gali būti:
55.1. pridedant prie pertraukos pavalgyti ir pailsėti;
55.2. sutrumpinant darbo dieną;
55.3. sutrumpinant darbo savaitę.
56. Laikas, suteikiamas darbuotojams, kad jie galėtų tenkinti asmeninės higienos ir fiziologinius poreikius, prilyginamas darbo laikui ir neįskaitomas į papildomas ar specialias pertraukas.
57. Laikas, skirtas darbo higienos poreikiams tenkinti (persirengimui, asmeninių apsaugos priemonių priežiūrai, prausimuisi ir kitoms reikmėms) darbo laiku (prieš pradedant dirbti darbo vietose, dirbant ir po darbo), nustatomas priklausomai nuo darbo pobūdžio, naudojamų medžiagų ir neįskaitomas į papildomas ar specialias pertraukas. Šis laikas nustatomas vidaus darbo tvarkos taisyklėse, suderinus su Profesine sąjunga.
58. Kasmetinės atostogos suteikiamos pagal sudarytą atostogų grafiką, patvirtintą teritorinės muitinės viršininko iki einamųjų metų kovo 1 dienos. Kasmetinių atostogų laikas, patvirtintas atostogų grafike gali būti pakeistas šalims susitarus.
59. Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką turi šie dirbantieji:
59.1. turintys vaikų iki 16 metų;
59.2. turintys didesnį nei 10 metų tarnybos (darbo) stažą muitinėje;
59.3. kitais Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais atvejais.
60. Darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis.Viena iš dalių negali būti trumpesnė nei 14 kalendorinių dienų, kitų kasmetinių atostogų dalių trukmę pasirenka darbuotojas.
61. Darbuotoją atšaukti iš atostogų galima tik jo raštišku sutikimu.
62. Kasmetinių atostogų metu atsiradus aplinkybėms, suteikiančioms teisę jas pratęsti, darbuotojo pasirinkimu gali būti netęsiamos, o neišnaudotos kasmetinės atostogos, darbuotojo pageidavimu, suteikiamos šia tvarka:
62.1. suteikiant kitu laiku, arba
62.2. pridedamos prie kasmetinių atostogų.
63. Darbuotoją atleidžiant iš darbo, jo pageidavimu, kasmetinės atostogos privalo būti suteikiamos.
64. Darbuotojams iki 3 (trijų) mėnesių nemokamos atostogos dėl šeimyninių aplinkybių suteikiamos Šalių susitarimu.
65. Profesinės sąjungos renkamųjų organų, numatytų įstatuose, nariams per mėnesį suteikiama iki 10 darbo (tarnybos) valandų dalyvauti profesinės sąjungos veikloje. Už šį laiką mokamas ne mažesnis kaip vidutinis darbo užmokestis.
66. Šioje sutartyje neaptartiems darbo ir poilsio režimą reguliuojantiems klausimams taikomi galiojantys Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktai, tarptautiniai susitarimai ir konvencijos.

6 straipsnis. DARBO APMOKĖJIMAS, TERMINAI IR TVARKA
67. Darbo užmokestis mokamas 2 dalimis: avansas - 22 mėnesio dieną, atlyginimas už praėjusį mėnesį – 10 kito mėnesio dieną.
68. Darbuotojo prašymu darbo užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį.
69. Kiekvienam darbuotojui ne vėliau kaip atlyginimo mokėjimo dieną išduodamas atsiskaitymo lapelis, kuriame nurodomos apskaičiuotos, išskaičiuotos ir išmokėtinos sumos.
70. Darbdavys vienkartinių piniginių išmokų ir pašalpų skyrimo klausimą svarsto komisijos posėdyje, dalyvaujant įgaliotam Profesinės sąjungos atstovui.
71. Darbdavys už pirmąsias dvi ligos dienas apmoka ne mažiau, kaip 90 procentų darbo užmokesčio.
72. Jeigu priedų ir priemokų suma viršija 70 procentų pareiginės algos, pareigūnas negali būti skiriamas dirbti naktį ir švenčių dienomis, jis negali dirbti viršvalandžių.
73. Vidutinis darbo užmokestis už kasmetines atostogas privalo būti sumokėtas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki jų pradžios.
74. Darbdaviui dėl jo kaltės pavėlavus sumokėti darbo užmokestį už kasmetines atostogas, darbuotojo pareiškimu kasmetinių atostogų laikas pratęsiamas tiek dienų, kiek pavėluota sumokėti už kasmetines atostogas.
75. Darbuotojams, besimokantiems aukštosiose mokslo įstaigose savo iniciatyva, mokamas vidutinis darbo užmokestis.
76. Šioje Sutartyje neaptartiems darbo ir darbo apmokėjimo klausimams, taikomi galiojantys Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktai, tarptautiniai susitarimai ir konvencijos.

7 straipsnis. DARBO SAUGA
77. Darbdavys įsipareigoja:
77.1. įvertinti darbo vietų profesinę riziką ir kiekvienų metų vasario 15 d. pildo, patikslina darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą ir jo priedus;
77.2. kiekvieno darbuotojo darbo vietą įrengti pagal darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus;
77.3. užtikrinti, kad kiekviena darbo vieta būtų saugi, patogi ir nekenksminga aplinkai;
77.4. laiku instruktuoti darbuotojus, supažindinti su kitomis saugaus darbo taisyklėmis, kontroliuoti šių taisyklių žinojimą ir laikymąsi;
77.5. aprūpinti dirbančiuosius darbo ir spec. drabužiais, darbo ir spec. avalyne, kolektyvinėmis bei asmeninėmis apsaugos priemonėmis; jei darbas susijęs su užterštumu - muilu, rankšluosčiais;
77.6. konsultuotis su Profesine sąjunga visais darbuotojų saugos ir sveikatos būklės analizės, planavimo, priemonių organizavimo ir kontrolės klausimais;
77.7. darbo patalpose įrengti vietas pirmosios medicininės pagalbos priemonėms.
78. Profesinė sąjunga ar bet kuris darbuotojas turi teisę teikti pasiūlymus dėl saugos darbe ir darbo aplinkos gerinimo. Pasiūlymai ne vėliau kaip per 10 dienų aptariami saugos administravimo pakomitečio dalyvaujant įgaliotam Profesinės sąjungos atstovui ir parengiamas priemonių planas darbo sąlygoms gerinti. Saugos administravimo pakomitečio išvada yra privaloma Darbdaviui.
79. Darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, sveikatos patikrinimą kontroliuoja ir apmoka Darbdavys. Privalomi patikrinimai vyksta darbo metu mokant nustatytą darbo užmokestį.
80. Apie įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe, ne vėliau kaip kitą dieną po sužinojimo apie įvykį, Darbdavys praneša Profesinei sąjungai.
81. Šioje Sutartyje neaptartiems darbo saugos klausimams taikomi galiojantys Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktai, tarptautiniai susitarimai ir konvencijos.

8 straipsnis. PROFESINĖS SĄJUNGOS VEIKLOS GARANTIJA
82. Profesinė sąjunga ir jos nariai naudojasi visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įsigaliojusių Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų, profesinių sąjungų bei kitų įstatymų suteiktomis teisėmis ir garantijomis.
83. Profesinė sąjunga Šiaulių teritorinėje muitinėje veikia savarankiškai.
84. Darbdavys pagal galimybes suteikia Profesinė sąjungai patalpas, ryšio bei kitas priemones reikalingas veiklai vykdyti.
85. Darbdavys gali skirti Profesinei sąjungai lėšas, šalims suderintais dydžiais ir tvarka, renginių organizavimui.
86. Profesinės sąjungos nariams, atleistiems iš darbo ar tarnybos, dėl jų išrinkimo į renkamąsias pareigas profesinių sąjungų organizacijose, pasibaigus įgaliojimams renkamosiose pareigose, suteikiamas pirmesnis darbas (pareigos), o jei jo nėra – kitas lygiavertis darbas (pareigos). Į tarnybos stažą įskaičiuojamas kadencijos laikas.
87. Šioje Sutartyje neaptartais atvejais, Profesinė sąjungai ir jos nariams garantijos taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, ES teisės aktai, tarptautiniais susitarimais ir konvencijomis.

    Kolektyvinė sutartis patvirtinta Šiaulių teritorinės muitinės kolektyvo konferencijoje, įvykusioje 2009 m. balandžio 15 d.
   
Šiaulių teritorinė muitinė viršininkas Edmundas Blažys
Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga pirmininkė Leokadija Daujotaitė
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com