See other templatesSee other templates

PRITARTA
Muitinės informacinių sistemų centro
pareigūnų ir darbuotojų konferencijoje
2007 m. lapkričio 21 d.

MUITINĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ CENTRO KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

Muitinės informacinių sistemų centras (toliau – Darbdavys), atstovaujamas Muitinės informacinių sistemų centro direktoriaus Petro Jakavonio, veikiančio pagal Muitinės informacinių sistemų centro nuostatus, ir Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė (toliau – Profsąjunga), sudaryta tarp Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos bei Kauno teritorinės muitinės darbuotojų regioninės profesinės sąjungos, atstovaujama Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos valdybos pirmininko Jūriaus Bruklio, veikiančios pagal Įstatus,
gerbdami žmogaus teises, siekdami plėtoti demokratiją ir prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautiniais susitarimais bei tarptautinėmis darbo organizavimo konvencijomis, kaip lygiaverčiai socialiniai partneriai, toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šią kolektyvinę sutartį (toliau – Sutartis) dėl Muitinės informacinių sistemų centro pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) priėmimo į tarnybą (darbą), darbo santykių nutraukimo, darbo organizavimo, darbo apmokėjimo, kvalifikacijos tobulinimo bei perkvalifikavimo, pareigūnų ir darbuotojų saugos ir sveikatos, ekonominių, socialinių garantijų taikymo bei teisės aktais nustatyto pareigūnų ir darbuotojų materialinio aprūpinimo.

I. SĄVOKOS

1. Sutartyje vartojamos sąvokos:
1.1. pareigūnas – statutinis valstybės tarnautojas, einantis pareigas Muitinės informacinių sistemų centre (toliau – MISC) ir pagal pareigas turintis viešojo arba vidaus administravimo įgaliojimus pavaldiems ar nepavaldiems asmenims;
1.2. darbuotojas – fizinis asmuo, dirbantis MISC pagal darbo sutartį;
1.3. derinimas – sprendimo priėmimas su kitos Šalies sutikimu;
1.4. informavimas – informacijos pateikimas Šalių įgaliotiems atstovams įgaliojimuose nurodytais būdais apie sprendimus, kurie gali įtakoti pareigūnų ir darbuotojų teises bei socialinę padėtį;
1.5. mokymai – MISC pareigūnų ir darbuotojų įvadinis mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, perkvalifikavimas, vykdomos švietimo programos.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykius grįsti demokratiniais lygiavertės partnerystės ir viešumo principais. Kilus konfliktinėms situacijoms, ginčams darbo klausimais, kai pažeidžiami pareigūnų ir darbuotojų interesai, Šalys įsipareigoja nesutarimus spręsti abiems Šalims dalyvaujant ir geranoriškai bendradarbiaujant, derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Sutartis privaloma Šalims, taip pat Darbdavio teisių perėmėjui.
4. Sutarties nuostatos yra privalomos visiems pareigūnams ir darbuotojams.

III. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMAS, PAPILDYMAS IR KEITIMAS

5. Sutartis įsigalioja ją pasirašius.
6. Sutartis galioja penkerius metus nuo jos pasirašymo. Jei nei viena iš Šalių nepareiškia prieštaravimo, Sutarties galiojimas pratęsiamas dar penkeriems metams. Dėl Sutarties atnaujinimo Šalys pradeda derybas likus dviem mėnesiams iki jos galiojimo pabaigos.
7. Sutartis keičiama ar pildoma rašytiniu Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.
8. Sutartį gali nutraukti bet kuri Šalis, perspėjus kitą Šalį ne vėliau kaip prieš tris mėnesius, bet ne anksčiau negu po šešių mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo.
9. Šios Sutarties sąlygos galioja, jei nenumato blogesnių sąlygų pareigūnams ir darbuotojams, palyginus su tomis, kurios yra nustatytos teisės aktuose bei įsigaliojusiose tarptautinėse sutartyse.
10. Sutarties įsipareigojimų vykdymą kontroliuoja Šalių atstovai, taip pat įstatymų įgaliotos institucijos.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

11. Darbdavys įsipareigoja:
11.1. Profsąjungai pasiūlius, svarstyti galimybę priimti, papildyti, pakeisti ar panaikinti taisykles ar instrukcijas darbo, socialiniais ir ekonominiais klausimais;
11.2. suteikti galimybę Profsąjungos įgaliotiems atstovams dalyvauti stebėtojų teisėmis sprendžiant:
11.2.1. pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo, skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo bei kitus tarnybos klausimus;
11.2.2. darbuotojų skatinimo, drausminių nuobaudų skyrimo klausimus;
11.3. sudaryti sąlygas įgaliotiems Profsąjungos atstovams teisės aktų nustatyta tvarka lankytis struktūriniuose padaliniuose, kur dirba Profsąjungos nariai;
11.4. pateikti informaciją ar dokumentus apie pareigūnų ir darbuotojų socialines, ekonomines bei darbo sąlygas per 15 dienų nuo prašymo gavimo;
11.5. sudaręs komisiją pareigūno ar darbuotojo, esančių Profsąjungos nariais, tarnybiniam (darbo) nusižengimui tirti, ne vėliau kaip per tris darbo dienas apie tai informuoti Profsąjungą ir sudaryti galimybę jos darbe stebėtojo teisėmis dalyvauti įgaliotam Profsąjungos atstovui.
12. Profsąjunga įsipareigoja:
12.1. rūpintis pareigūnų ir darbuotojų poilsiu bei reabilitacija, organizuoti sporto bei šventinius renginius;
12.2. teikti pasiūlymus Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ar kitoms institucijoms dėl teisės aktų, susijusių su pareigūnų ir darbuotojų darbo, ekonominiais ir socialiniais interesais, rengimo, keitimo, papildymo, panaikinimo ar priėmimo;
12.3. informuoti Darbdavį apie profesinių sąjungų valdymo organų pakitimus.

V. DARBO SANTYKIAI

13. Teisės aktų, reglamentuojančių pareigūno ar darbuotojo darbą, patvirtintos kopijos (pareigybės aprašymas, skyriaus (struktūrinio padalinio) nuostatai, vidaus darbo tvarkos taisyklės ir kt.) įteikiamos asmeniškai, jam pageidaujant.
14. Darbdavys turi teisę pakeisti pareigūno ar darbuotojo tarnybos ar darbo sąlygas tik teisės aktų numatytais atvejais.

15. Sudaryti terminuotą darbo sutartį galima, jeigu darbuotojas priimamas atlikti nenuolatinio pobūdžio darbą arba pavaduoti, arba pakeisti laikinai nesantį darbuotoją.
16. Su Profsąjunga surengiamos konsultacijos, kai:
16.1. pertvarkoma įstaigos struktūra ar darbo organizavimas;
16.2. numatoma atleisti pareigūnus ar darbuotojus dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo ir dėl kitų svarbių priežasčių (ne dėl jų kaltės), kai keičiamas nustatytas darbo apmokėjimas.
Su Profsąjunga konsultuojamasi dėl optimalių darbo sąlygų nustatymo, dėl priemonių, kurių reikia imtis, kad atleidžiamų iš darbo (pareigų) skaičius būtų minimalus ir būtų sumažinti neigiami padariniai atleidžiamiems iš darbo (pareigų), dėl numatytų atleisti asmenų, atleidimo iš darbo terminų, numatyti galimybes atleidžiamųjų perkvalifikavimui, kito darbo pasiūlą. Konsultacijos pradedamos ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pertvarkymo ar įspėjimų apie numatomą pareigybių panaikinimą arba galimą atleidimų įteikimą pareigūnams ar darbuotojams. Jeigu Profsąjungos pasiūlymas nepriimtinas Darbdaviui, jį atmesdamas Darbdavys argumentuoja savo sprendimą.
17. Pareigybių aprašymus svarsto sudaryta komisija, į kurią įtraukiamas ir Profsąjungos įgaliotas asmuo.
18. Apie numatomą pareigybės aprašymo pakeitimą pareigūnas ar darbuotojas informuojamas iš anksto nurodant, kokios konkrečios funkcijos keičiamos, ir ar toms funkcijoms atlikti numatomas pareigūno ar darbuotojo perkvalifikavimas. Darbdavys informuoja Profsąjungą apie numatomus pareigybės aprašymo pakeitimus.
19. Skirti atlikti laikinai nesančio pareigūno ar darbuotojo pareigas galima tik gavus raštišką pavaduojančiojo pareigūno ar darbuotojo sutikimą. Papildomu darbu laikomas ir pareigūnų ir darbuotojų pavadavimas jų atostogų ar laikino nedarbingumo metu.
20. Draudžiama atleisti pareigūną iš pareigų laikino nedarbingumo laikotarpiu ir atostogų metu, išskyrus atvejus, kai yra Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 55 straipsnio 1 dalies 1, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 20, 21 punktuose nustatyti atleidimo pagrindai. Draudžiama įspėti darbuotoją apie atleidimą ir atleisti iš darbo, išskyrus darbuotojo prašymu, laikino nedarbingumo metu, taip pat jo atostogų metu, išskyrus Lietuvos Respublikos darbo kodekso įstatymo 136 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus.
21. Pareigūnams ir darbuotojams, netekusiems darbingumo dėl sužalojimo darbe arba profesinės ligos, darbo vieta paliekama, kol bus atgautas darbingumas arba nustatytas neįgalumas.
22. Kai mažinamas pareigybių skaičius, pirmenybės teisę, be teisės aktuose numatytų kitų atvejų, būti paliktiems dirbti turi darbuotojai ir pareigūnai:
22.1. turintys du ir daugiau vaikų iki 18 metų;
22.2. kurių šeimoje yra mokinys, besimokantis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, o kitas sutuoktinis yra bedarbis, neįgalus ar miręs;
22.3. kurie augina neįgalų vaiką;
22.4. kurie vieni prižiūri kitus šeimos narius, pripažintus neįgaliais;
22.5. kurie turi ne mažiau kaip dešimt metų nepertraukiamąjį darbo stažą Lietuvos Respublikos muitinėje.
23. Nutrūkus darbo santykiams dėl pareigūno ar darbuotojo mirties, jam priklausantis darbo užmokestis išmokamas sutuoktiniui arba kitam šeimos nariui, arba teisėtam pareiškėjui teisės aktų nustatyta tvarka.
24. Pareigūnas ir darbuotojas turi teisę nutraukti darbo santykius apie tai raštu įspėjęs Darbdavį teisės aktų nustatyta tvarka. Pareigūnas ar darbuotojas per 7 dienas nuo prašymo padavimo turi teisę atšaukti savo prašymą ir tęsti darbą.
25. Darbdavys sudaro tinkamas sąlygas atitinkamos specializacijos pareigūnams ir darbuotojams tobulinti kvalifikaciją ir kiekvienais metais užtikrina tolygų pareigūnų ir darbuotojų siuntimą tobulintis į kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus ir t. t.
26. Darbo drausmę apibrėžia dokumentai, nustatantys darbo tvarką įstaigos viduje ir reglamentuojantys pareigūnų bei darbuotojų ir įstaigos tarpusavio santykius: darbo tvarkos taisyklės, nuostatai ir kiti teisės aktai. Darbdavys, prieš tvirtindamas dokumentus, reglamentuojančius darbo tvarką, juos derina su Profsąjungos įgaliotu atstovu.
27. Muitinės įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos įgalioti atstovai turi teisę susipažinti su pareigūnų ar darbuotojų tarnybinės veiklos (darbo) ir elgesio patikrinimo aktu ir kita patikrinimo medžiaga.
28. Profsąjunga turi teisę pasiūlyti darbdaviui panaikinti pareigūnui ar darbuotojui skirtą tarnybinę (drausminę) nuobaudą.
29. Rašytinės individualios visiškos materialinės atsakomybės sutartys sudaromos su pareigūnais ir darbuotojais, kurių pareigybių aprašymuose nurodytos teisės ir pareigos tiesiogiai susiję su materialiojo turto saugojimu, priėmimu, išdavimu, pirkimu, gabenimu, taip pat pareigūnais ir darbuotojais, kuriems pavesta vairuoti tarnybinį automobilį.
30. Rašytinė kolektyvinė visiškos materialinės atsakomybės sutartis sudaroma su pareigūnais ir darbuotojais, kai dėl kartu dirbamo darbo ir atliekamų pareigų neįmanoma atriboti atskirų pareigūnų ir darbuotojų atsakomybės.
31. Pareigūnas ar darbuotojas turi teisę atsisakyti priimti materialiojo turto, jeigu Darbdavys nesudaro tinkamų sąlygų jam patikėto turto apsaugai.
32. Šioje Sutartyje neaptartiems darbo santykiams taikomi galiojantys Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai, tarptautiniai susitarimai ir konvencijos.

VI. DARBO IR POILSIO LAIKAS

33. Darbo laikas – tai laikas, kurį pareigūnas ir darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą, ir kiti jam prilyginti laikotarpiai: faktiškai dirbtas laikas, budėjimas darbe arba namuose, tarnybinės komandiruotės, laikas, reikalingas parengti ir sutvarkyti darbo vietą, darbo įrankius, tarnybinės kelionės į kitą vietovę laikas, privalomų medicinos apžiūrų, susijusių su darbu, laikas, stažuotės, kvalifikacijos tobulinimas (kursai, seminarai, konferencijos ir kiti viešieji renginiai) ir tarnybinės komandiruotės metu kelionėje išbūtas laikas.
34. Ne visas darbo dienos ar darbo savaitės laikas nustatomas, kai to pageidauja:

34.1. pareigūnas ar darbuotojas, auginantis vaiką iki 3 metų;
34.2. nėščia pareigūnė ar darbuotoja;
34.3. pareigūnas ar darbuotojas, kuriam nustatytas neįgalumas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą;
34.4. pareigūnas ar darbuotojas, slaugantis sergantį šeimos narį pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą;
34.5. Šalių susitarimu bei kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
35. Darbo laiko trukmė per suminės darbo laiko apskaitos laikotarpį neturi viršyti pareigūnams ir darbuotojams nustatyto darbo valandų skaičiaus, apskaičiuoto pagal savaitės 48 valandų darbo laiko trukmę. Kai apskaitiniu laikotarpiu viršijamas pareigūnams ar darbuotojams nustatytas darbo valandų skaičius, apskaičiuotas pagal savaitės 48 valandų darbo laiko trukmę, viršytas darbo laikas kompensuojamas jų pageidavimu įstatymų nustatyta tvarka arba pridedant prie kasmetinių atostogų.

36. Pareigūnams ir darbuotojams, kuriems darbo laikas nustatytas iki 24 valandų per parą, ir kurie neturi galimybės palikti darbo vietos pietų pertraukos metu ar naudoti jos savo nuožiūra, į darbo laiką įskaitoma pertrauka pavalgyti.
37. Darbo (pamainų) grafikus ir jų priedus tvirtina Darbdavys, prieš tai suderinęs su Profsąjungos įgaliotu atstovu.
38. Darbo (pamainų) grafikuose nurodoma: darbo laiko pradžia ir pabaiga, pertraukos pavalgyti ir pailsėti trukmė bei suteikimo tvarka, pamainų perdavimo laikas. Pamainų perdavimo (dokumentų ir reikalų perdavimas keičiantis pamainoms) laikas įskaitomas į darbo laiką.
39. Patvirtinti darbo grafikai skelbiami viešoje vietoje ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki darbo laikotarpio pradžios. Pareigūnui ar darbuotojui pageidaujant, padalinio vadovas privalo jam įteikti nustatyta tvarka patvirtinto darbo grafiko kopiją.
40. Darbdavys darbo laiką žymi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, kuriuose privalo nurodyti faktiškai dirbtą pareigūno ir darbuotojo laiką, skaičiuoti pareigūnų ir darbuotojų dirbtą viršvalandinių darbų laiką ir jį nurodyti.
41. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda. Ši nuostata taikoma ir dirbantiems ne visą darbo dieną pareigūnams ir darbuotojams.
42. Pareigūnai ir darbuotojai, dirbantys kompiuteriu ne mažiau kaip pusę darbo dienos, po vienos darbo valandos turi teisę pasinaudoti 15 (penkiolikos) minučių specialia pertrauka.
43. Pareigūnams ir darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų, arba neįgaliesiems, arba prižiūrintiems neįgalųjį, arba slaugantiems sergantį šeimos narį, pateikus sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, pareigūno ar darbuotojo prašymu, suderinus su Darbdaviu, papildomos pertraukos gali būti sujungiamos arba pridedamos prie pertraukos pavalgyti ir pailsėti arba perkeliamos į dienos pabaigą, atitinkamai sutrumpinant darbo dieną arba darbo savaitę.
44. Laikas, skirtas asmeninės higienos ir fiziologiniams poreikiams tenkinti, prilyginamas darbo laikui ir neįskaitomas į papildomas ar specialias pertraukas.
45. Laikas, skirtas darbo higienos poreikiams tenkinti (persirengimui, asmeninių apsaugos priemonių priežiūrai, prausimuisi ir kitoms reikmėms) darbo laiku (prieš pradedant dirbti darbo vietose, dirbant ir po darbo), nustatomas priklausomai nuo darbo pobūdžio, naudojamų priemonių ir neįskaitomas į papildomas ar specialias pertraukas. Šis laikas nustatomas darbo tvarkos taisyklėse, kurios suderinamos su Profsąjunga.
46. Darbas poilsio dienomis nustatomas gavus raštišką pareigūno ar darbuotojo sutikimą, išskyrus pareigūnus ir darbuotojus, dirbančius pagal suminę darbo laiko apskaitą.
47. Kasmetinės atostogos suteikiamos pagal patvirtintus Atostogų grafikus, kuriuos sudaro padalinių vadovai, atsižvelgę į pareigūnų ir darbuotojų pageidavimus. Atostogų grafikai tvirtinami iki kovo mėnesio 20 dienos.
48. Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką, be teisės aktuose numatytų atvejų, turi šie pareigūnai ir darbuotojai:
48.1. turintys vaikų iki 16 metų;
48.2. turintys didesnį nei 15 metų tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje stažą.

49. Kasmetinių atostogų metu atsiradus aplinkybėms, suteikiančioms teisę jas pratęsti, pareigūno ar darbuotojo pasirinkimu ir suderinus su Darbdaviu, gali būti netęsiamos, o neišnaudotos kasmetinės atostogos, pareigūno ar darbuotojo pageidavimu, suteikiamos šia tvarka:

49.1. suteikiant kitu laiku;
49.2. gali būti perkeltos į kitus metus.

50. Pareigūnui ar darbuotojui, išvykusiam į komandiruotę, kompensuojamos visos Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytos turėtos išlaidos, susijusios su tarnybine komandiruote.
51. Pareigūnams ir darbuotojams, besimokantiems savo iniciatyva, per mokymosi atostogas mokama ne mažiau nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta minimali mėnesinė alga.
52. Kasmetinės papildomos atostogos darbuotojams suteikiamos už ilgalaikį nepertraukiamą darbą muitinės įstaigose.
53. Nemokamos atostogos iki 3 mėnesių dėl šeimyninių aplinkybių ar kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nenumatytų aplinkybių gali būti suteikiamos pareigūno ar darbuotojo ir Darbdavio susitarimu.

VII. DARBO APMOKĖJIMAS, DARBO APMOKĖJIMO TERMINAI IR TVARKA

54. Darbo užmokestis mokamas 2 dalimis: avansas – 23 mėnesio dieną, atlyginimas už praėjusį mėnesį – 8 kito mėnesio dieną. Pareigūno ar darbuotojo rašytiniu prašymu darbo užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį.
55. Kiekvienam pareigūnui ar darbuotojui išduodamas atsiskaitymo lapelis, kuriame nurodomos apskaičiuotos, išskaičiuotos ir išmokėtinos sumos. Atsiskaitymo lapelis kiekvienam pareigūnui ar darbuotojui išduodamas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas iki atlyginimo išmokėjimo dienos.
56. Darbdavys vienkartinių piniginių išmokų ir pašalpų skyrimo klausimą svarsto atitinkamų komisijų posėdžiuose, dalyvaujant įgaliotam Profsąjungos atstovui.
57. Už darbą poilsio bei švenčių dienomis, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, atsižvelgiant į pareigūno ar darbuotojo pageidavimą mokama ne mažiau kaip dvigubai arba kompensuojama, suteikiant kitą poilsio dieną pasirinktu laiku arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų.
58. Pareigūnui gali būti pavedama dirbti naktį ir švenčių dienomis, dirbti viršvalandžius, jeigu jo priedų ir priemokų suma neviršija 70 procentų pareiginės algos. Jeigu pareigūno priedų ir priemokų suma viršija 70 procentų pareiginės algos, pareigūnui sutikus dirbti naktį ar švenčių dienomis, dirbti viršvalandžius, jam kompensuojama, suteikiant poilsio dieną pasirinktu laiku.

VIII. DARBO SĄLYGOS IR SAUGA

59. Darbdavys įsipareigoja:
59.1. visas darbo vietas įvertinti (saugai ir sveikatai, profesinei rizikai) ir turėti pareigūnų ir darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą;
59.2. kiekvieno pareigūno ir darbuotojo darbo vietą įrengti pagal darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus;
59.3. užtikrinti, kad kiekviena darbo vieta būtų saugi, patogi ir nekenksminga aplinkai;
59.4. laiku instruktuoti pareigūnus ir darbuotojus, supažindinti su kitomis saugaus darbo taisyklėmis, kontroliuoti šių taisyklių žinojimą ir laikymąsi;
59.5. aprūpinti darbo ir specialiaisiais drabužiais, darbo ir specialia avalyne, kolektyvinėmis bei asmeninėmis apsaugos priemonėmis; jei darbas susijęs su užterštumu – muilu, rankšluosčiais;
59.6. konsultuotis su Profsąjunga darbuotojų saugos ir sveikatos būklės analizės, planavimo, priemonių organizavimo ir kontrolės klausimais;
59.7. darbo patalpose įrengti vietas priešgaisrinės saugos ir pirmosios medicininės pagalbos priemonėms;
59.8. skirti mobiliuosius telefonus pareigūnams ir darbuotojams, vykstantiems atlikti darbo funkcijas į teritorinės muitinės veiklos zoną;
59.9. įrengti buities ir higienos patalpas ir aprūpinti jas higienos priemonėmis taip, kad jos atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

60. Lokalūs teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus, derinami su Profsąjunga.
61. Profsąjunga ir pareigūnas ar darbuotojas turi teisę teikti pasiūlymus dėl saugos darbe ir darbo aplinkos gerinimo. Pasiūlymai ne vėliau kaip per 10 dienų aptariami Saugos administravimo pakomitetyje dalyvaujant įgaliotam Profsąjungos atstovui ir parengiamas priemonių planas darbo sąlygoms gerinti. Saugos administravimo pakomitečio išvados pareigūnų ir darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais yra privalomos Darbdaviui.
62. Sveikatą tikrintis privalo pareigūnai ir darbuotojai, kurie nurodyti Darbdavio įsakyme, suderintame su Vilniaus visuomenės sveikatos centro darbo higienos gydytoju.
63. Pareigūnų ir darbuotojų, kuriems privaloma tikrintis sveikatą, sveikatos patikrinimą kontroliuoja ir apmoka Darbdavys.
64. Apie įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sužinojimo apie įvykį Darbdavys praneša Profsąjungai.

IX. PROFSĄJUNGOS VEIKLOS GARANTIJA

65. Profsąjunga bei jos nariai naudojasi visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų, profesinių sąjungų bei kitų įstatymų suteiktomis teisėmis ir garantijomis.
66. Darbdavys pagal galimybes suteikia Profsąjungai patalpas, ryšio bei kitas priemones, reikalingas veiklai vykdyti.
67. Profsąjungos atstovams, dalyvaujantiems komisijų darbe, skiriama 10 valandų darbo (tarnybos) laiko per mėnesį, ir už šį laiką mokamas darbo užmokestis.
68. Profsąjungos nariams, atleistiems iš darbo ar tarnybos dėl jų išrinkimo į renkamąsias pareigas profesinių sąjungų organizacijose, pasibaigus įgaliojimams renkamosiose pareigose, suteikiamas ankstesnis darbas (pareigos), o jei jo nėra – kitas lygiavertis darbas (pareigos) toje pačioje arba pareigūno ar darbuotojo sutikimu kitoje muitinės įstaigoje. Į tarnybos stažą įskaičiuojamas kadencijos laikas.
69. Prieš skiriant tarnybinę (drausminę) nuobaudą, pareigūnui ar darbuotojui, išrinktam į pareigūnų ir darbuotojų atstovaujamuosius organus, reikalingas išankstinis Profsąjungos sutikimas dėl pareigūno ar darbuotojo galimo tarnybinio ar drausminio nusižengimo pagrįstumo, pažeidimo fakto nustatymo ir kitų tarnybinės (drausminės) nuobaudos skyrimo aplinkybių teisėtumo bei objektyvumo, parenkant nuobaudos rūšį.
70. Pareigūnai ir darbuotojai, išrinkti į Profsąjungos valdymo organus, negali būti atleisti iš darbo, nesant jų kaltės, be išankstinio Profsąjungos sutikimo.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

71. Visi ginčai dėl šios Sutarties keitimo, papildymo ar nutraukimo sprendžiami derybomis tarp Šalių. Neišsprendus ginčų derybomis, jie sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
72. Nustačius Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo faktą, Šalys raštu informuoja viena kitą ir per 10 dienų, vienos iš Šalių reikalavimu, šaukiamas Šalių įgaliotų atstovų pasitarimas išaiškintiems trūkumams ar pažeidimams aptarti ir pašalinti.
73. Šalių atstovai vieną kartą per metus atsiskaito pareigūnų ir darbuotojų susirinkimui dėl Sutarties vykdymo. Pareigūnų ir darbuotojų susirinkimas sušaukiamas ne vėliau kaip iki metų pirmo ketvirčio pabaigos.

Muitinės informacinių sistemų centras

Kodas 188763765
Vytenio g. 7, LT-03113 Vilnius
Tel. (8 5) 236 2363
Faks.: (8 5) 236 2336

Direktorius
Petras Jakavonis


Jungtinės profesinių sąjungų atstovybė:

Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga
Įmonės kodas 193400979
Savanorių pr. 174-409a, LT-03153 Vilnius
Tel. (8 5) 235 6380
Faks.: (8 5) 235 6381

Valdybos pirmininkas
Jūrius Bruklys
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com