See other templatesSee other templates

Vadovaudamiesi Konstitucijoje, kaip vientisame ir tiesiogiai taikomame teisės akte, įtvirtintomis nuostatomis, ginančiomis žmogaus teises, draudžiančiomis suvaržymus dėl įsitikinimų ar pažiūrų, laiduojančiomis teisę laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 13 straipsnio 2 ir 4 ir 15 straipsnio 1 dalimis, 16 straipsniu, 2014 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties Nr.11B-1000/PV 3-33, toliau – Šakos KS, 14, 15, 19, 65 punktais ir atsižvelgdami į išdėstytus pagrindinius tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje principus, antikorupcinę aplinką, siekį pagerinti tarnybos sąlygas, poreikį turėti ir išlaikyti kvalifikuotus, sąžiningus, motyvuotus ir atsakingus Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojus bei apibendrindami gautus muitinės pareigūnų pasiūlymus, teikiame šias pastabas dėl Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto, toliau – Statutas, projekto:

26.

Pakeisti Statuto 38 straipsnio 2 dalies 1 punktą:

 

1) Statuto 17 straipsnyje  nustatytų draudimų nesilaikymą;

 

1) Statuto 17 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nustatytų draudimų nesilaikymą;

27.

Pakeisti Statuto 38 straipsnio 2 dalies 11 punktą:

 

11) tarnybinio šaunamojo ginklo arba antspaudo praradimą dėl savo kaltės;

11) tarnybinio šaunamojo ginklo dėl savo kaltės;

28.

Papildyti Statuto 40 straipsnio 3 dalį:

 

 

3. Jeigu muitinės pareigūnas pavyzdingai atlieka pareigas, jo tiesioginio vadovo teikimu arba Šakos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka pareigūnui nuobaudą paskyręs asmuo gali panaikinti tarnybinę nuobaudą nesibaigus jos galiojimo laikui.

3. Jeigu muitinės pareigūnas pavyzdingai atlieka pareigas, jo tiesioginio vadovo teikimu arba Šakos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka pareigūnui nuobaudą paskyręs asmuo gali panaikinti tarnybinę nuobaudą nesibaigus jos galiojimo laikui.

29.

Pakeisti 43 straipsnio 8 dalį:

 

8. Kai muitinės pareigūnas jį į pareigas priimančio asmens sprendimu tarnybinio patikrinimo laikui buvo nušalintas nuo pareigų ir tarnybinio patikrinimo metu nustatoma, kad muitinės pareigūnas nepadarė tarnybinio nusižengimo, dėl kurio buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas ir muitinės pareigūnas buvo nušalintas nuo pareigų arba neatsirado pagrindas atleisti jį iš pareigų, arba kai nustatoma, kad pareigūnas padarė tarnybinį nusižengimą, tačiau yra suėjusi tarnybinės nuobaudos skyrimo ar muitinės pareigūno vardo diskreditavimo senatis, taip pat kai šio straipsnio 2 dalyje nurodytu laikotarpiu nustatoma, kad nepasitvirtino aplinkybės, dėl kurių muitinės pareigūnas buvo nušalintas nuo pareigų, pasibaigus nušalinimo terminui, muitinės pareigūnas grąžinamas į eitas pareigas ir per 10 darbo dienų nuo grąžinimo į eitas pareigas dienos jam sumokamas darbo užmokestis už laikotarpį, kurį jis buvo nušalintas nuo pareigų, ir delspinigiai, apskaičiuoti Vyriausybės nustatyta tvarka. Jeigu muitinės pareigūnas buvo nušalintas nuo pareigų kitų įstatymų nustatytų subjektų sprendimu šių įstatymu nustatytomis sąlygomis ir tvarka, žala dėl nušalinimo (įskaitant darbo užmokestį ir kitas išmokas) muitinės pareigūnui atlyginama kitų įstatymų nustatyta tvarka.

8. Kai muitinės pareigūnas jį į pareigas priimančio asmens sprendimu tarnybinio patikrinimo laikui buvo nušalintas nuo pareigų ir tarnybinio patikrinimo metu nustatoma, kad muitinės pareigūnas nepadarė tarnybinio nusižengimo, dėl kurio buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas ir muitinės pareigūnas buvo nušalintas nuo pareigų arba neatsirado pagrindas atleisti jį iš pareigų, arba kai nustatoma, kad pareigūnas padarė tarnybinį nusižengimą, tačiau yra suėjusi tarnybinės nuobaudos skyrimo ar muitinės pareigūno vardo diskreditavimo senatis, taip pat kai šio straipsnio 2 dalyje nurodytu laikotarpiu nustatoma, kad nepasitvirtino aplinkybės, dėl kurių muitinės pareigūnas buvo nušalintas nuo pareigų, pasibaigus nušalinimo terminui, muitinės pareigūnas grąžinamas į eitas pareigas ir per 2 darbo dienas nuo grąžinimo į eitas pareigas dienos jam sumokamas darbo užmokestis už laikotarpį, kurį jis buvo nušalintas nuo pareigų, ir delspinigiai, apskaičiuoti Vyriausybės nustatyta tvarka. Jeigu muitinės pareigūnas buvo nušalintas nuo pareigų kitų įstatymų nustatytų subjektų sprendimu šių įstatymu nustatytomis sąlygomis ir tvarka, žala dėl nušalinimo (įskaitant darbo užmokestį ir kitas išmokas) muitinės pareigūnui atlyginama kitų įstatymų nustatyta tvarka.

30.

Pakeisti 47 straipsnio 3 dalį:

 

3. Priemokos dydį nustato muitinės pareigūną į pareigas priėmęs ar jo įgaliotas asmuo. Šio straipsnio 2 dalies 2  punkte nurodyta priemoka negali viršyti 30  procentų muitinės pareigūno pareiginės algos, o 2 dalies 1 ir 3 punktuose nurodytos priemokos negali viršyti 20 procentų pareiginės algos.

3. Priemokos dydį nustato muitinės pareigūną į pareigas priėmęs ar jo įgaliotas asmuo. Šio straipsnio 2 dalies 2  ir 3 punktuose nurodytos priemokos negali viršyti 50 procentų muitinės pareigūno pareiginės algos, o 2 dalies 1 punkte nurodyta priemoka negali viršyti  30 procentų pareiginės algos.

31.

Papildyti Statuto 47 straipsnį 4 dalimi:

 

 

4. Šakos kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatyti kiti priemokų dydžiai.

32.

Pakeisti Statuto 50 straipsnį:

 

1.Muitinės pareigūnams nustatomi tokie priedų už pareiginius laipsnius, nustatytus Statuto  21 straipsnyje, apskaičiavimo pagal bazinį dydį koeficientai:

1) vyriausiajam valstybės muitininkui – 1 bazinio dydžio;

2) vyresniajam valstybės muitininkui – 0,9 bazinio dydžio;

3) I rango muitininkui – 0,8 bazinio dydžio;

4) II rango muitininkui – 0,7 bazinio dydžio;

5) III rango muitininkui – 1,1  bazinio dydžio;

6) I klasės muitininkui – 1,0 bazinio dydžio;

7) II klasės muitininkui – 0,9  bazinio dydžio;

8) III klasės muitininkui –  0,8 bazinio dydžio.

 

1. Muitinės pareigūnams nustatomi tokie priedų už pareiginius laipsnius, nustatytus Statuto  21 straipsnyje, apskaičiavimo pagal bazinį dydį koeficientai:

1)vyriausiajam valstybės muitininkui – 1 bazinio dydžio;

2)vyresniajam valstybės muitininkui – 0,9 bazinio dydžio;

3)I rango muitininkui – 0,8 bazinio dydžio;

4) II rango muitininkui – 0,7 bazinio dydžio;

5) III rango muitininkui –0,6 bazinio dydžio;

6) I klasės muitininkui –  0,5 bazinio dydžio;

7) II klasės muitininkui – 0,4 bazinio dydžio;

8) III klasės muitininkui – 0,3 bazinio dydžio.

2. Postų, mobiliųjų grupių ir pareigūnams, dirbantiems su rentgeno sistemomis, nustatomi tokie priedų už pareiginius laipsnius, nustatytus Statuto 21 straipsnyje, apskaičiavimo pagal bazinį dydį koeficientai:

1) II rango muitininkui – 2,0 bazinio dydžio;

2) III rango muitininkui –1,9 bazinio dydžio;

3) I klasės muitininkui – 1,8 bazinio dydžio;

4) II klasės muitininkui – 1,7 bazinio dydžio;

5) III klasės muitininkui – 1,6 bazinio dydžio.

33.

Pakeisti Statuto 52 straipsnio 2 dalį:

 

2. Į darbo laiką įskaičiuojamas laikas, skirtas muitinės pareigūnams instruktuoti, apginkluoti ir atsiskaityti už tarnybos rezultatus (pamainai priimti (perduoti)).

 

2. Į darbo laiką įskaičiuojamas laikas, skirtas muitinės pareigūnams instruktuoti, apginkluoti ir atsiskaityti už tarnybos rezultatus (pamainai priimti (perduoti)), sutvarkyti darbo priemones, laikas fiziniam pasirengimui. Muitinės postų pareigūnams ir pareigūnams, atliekantiems pareigas su rentgeno sistemomis, į darbo laiką įskaičiuojamas vykimo į tarnybą laikas.

34.

Išbraukti 52 straipsnio 6 dalį

 

 

6. Muitinės pareigūno, atliekančio kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą, viršvalandžiai per metus negali viršyti 250 valandų.

 

35.

Pakeisti 52 straipsnio 7 dalį:

 

7. Nustatytas funkcijas nepertraukiamai vykdančiose muitinės įstaigose tam tikras pareigas einantiems muitinės pareigūnams, dirbantiems pamainomis, Muitinės departamento generalinio direktoriaus sprendimu gali būti nustatyta ne ilgesnė kaip 24 valandų pamainos trukmė ir gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita. Tokių muitinės pareigūnų vidutinis darbo laikas per 7 dienų laikotarpį, įskaitant viršvalandžius, negali viršyti 48 valandų. Suminės darbo laiko apskaitos laikotarpio trukmė negali būti ilgesnė negu 4 mėnesiai. Šioje dalyje nurodytų muitinės pareigūnų pareigybių sąrašą tvirtina Muitinės departamento generalinis direktorius.

 

7. Nustatytas funkcijas nepertraukiamai vykdančiose muitinės įstaigose tam tikras pareigas einantiems muitinės pareigūnams, dirbantiems pamainomis, Muitinės departamento generalinio direktoriaus sprendimu, suderinus su darbuotojų atstovais, gali būti nustatyta ne ilgesnė kaip 24 valandų pamainos trukmė ir gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita. Tokių muitinės pareigūnų vidutinis darbo laikas per 7 dienų laikotarpį, įskaitant viršvalandžius, negali viršyti 48 valandų. Suminės darbo laiko apskaitos laikotarpio trukmė negali būti ilgesnė negu 4 mėnesiai. Šioje dalyje nurodytų muitinės pareigūnų pareigybių sąrašą tvirtina Muitinės departamento generalinis direktorius,  suderinus su darbuotojų atstovais.

36.

Pakeisti Statuto 52 straipsnio 9 dalį:

 

9. Muitinės pareigūnų darbo ir poilsio laiką bei darbo ir poilsio režimo ypatumus (taikant suminę darbo laiko apskaitą, nustatant nepertraukiamo poilsio trukmę ir kt.) nustato Muitinės departamento generalinis direktorius, vadovaudamasis Darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų darbo ir poilsio laiką bei darbo ir poilsio režimo ypatumus.

9. Muitinės pareigūnų darbo ir poilsio laiką bei darbo ir poilsio režimo ypatumus (taikant suminę darbo laiko apskaitą, nustatant nepertraukiamo poilsio trukmę ir kt.) nustato Muitinės departamento generalinis direktorius, vadovaudamasis Darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų darbo ir poilsio laiką bei darbo ir poilsio režimo ypatumus,  suderinęs su darbuotojų atstovais.

37.

Pakeisti Statuto 53 straipsnio 1 dalies 2 punktą:

 

2) Darbo kodekso nustatytais atvejais.

2) Darbo kodekso ir Šakos kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais.

38.

Pakeisti Statuto 53 straipsnio 2 dalį:

 

2. Muitinės departamento generalinis direktorius šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais gali pavesti muitinės pareigūnui dirbti poilsio ar švenčių dienomis.

2. Muitinės departamento generalinis direktorius šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais gali raštu pavesti muitinės pareigūnui dirbti poilsio ar švenčių dienomis.

39.

Pakeisti Statuto 54 straipsnio 1 dalį:

 

1. Budėjimo laikas yra laikas, kurį ikiteisminį tyrimą atliekantis muitinės pareigūnas pagal teisės aktų nustatyta tvarka iš anksto patvirtintą grafiką turi būti iš anksto aptartoje vietoje laisvu nuo tarnybos metu tam, kad būtų galima jį iškviesti atlikti neatidėliotinų Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytų ikiteisminio tyrimo veiksmų.

1. Budėjimo laikas yra laikas, kurį muitinės pareigūnas pagal teisės aktų nustatyta tvarka iš anksto patvirtintą grafiką turi būti iš anksto aptartoje vietoje laisvu nuo tarnybos metu tam, kad būtų galima jį iškviesti atlikti neatidėliotinų Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytų ikiteisminio tyrimo veiksmų.

40.

Pakeisti Statuto 55 straipsnio 7 dalį:

 

 

7. Muitinės pareigūnui kasmetinės atostogos suteikiamos muitinės pareigūną į pareigas priėmusio asmens ir muitinės pareigūno susitarimu dalimis, iš kurių viena negali būti trumpesnė kaip 14 kalendorinių dienų. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo muitinės įstaigoje.

 

7. Muitinės pareigūnui kasmetinės atostogos suteikiamos muitinės pareigūną į pareigas priėmusio asmens ir muitinės pareigūno susitarimu dalimis, iš kurių viena negali būti trumpesnė kaip 14 kalendorinių dienų, Šakos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo muitinės įstaigoje.

41.

Pakeisti Statuto 58 straipsnio 2 dalį:

 

2. Muitinės pareigūnui, sužeistam vykdant tarnybines pareigas (arba ne tarnybos metu, bet dėl priežasčių, susijusių su tarnyba) ,jei tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su didesniu pavojumi ar didesne rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai, arba kurio sužalojimas, susižalojimas ar sveikatos sutrikdymas yra susijęs su jo tarnybinių pareigų atlikimu , jei tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su didesniu pavojumi ar didesne rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai, per vienerius metus nuo šio straipsnio 3 dalyje nurodytų aplinkybių nustatymo lygiomis dalimis išmokama kompensacija, sumažinta priklausančios išmokėti Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme nustatytos vienkartinės socialinio draudimo išmokos apdraustajam mirus dydžiu atsižvelgiant į darbingumo lygį ir sveikatos sutrikdymo mastą:

1) dėl sužalojimo ar susižalojimo netekusiam 75–100 procentų darbingumo – 60 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

2) dėl sužalojimo ar susižalojimo netekusiam 60–70 procentų darbingumo – 48 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

3) dėl sužalojimo ar susižalojimo netekusiam 45–55 procentų darbingumo – 36 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

4) dėl sužalojimo ar susižalojimo netekusiam iki 40 procentų darbingumo ir dėl to pripažintam netinkamu vidaus tarnybai – 30 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

5) sunkaus sveikatos sutrikdymo atveju – 24 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

6) apysunkio sveikatos sutrikdymo atveju – 18 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

7) lengvo sveikatos sutrikdymo atveju – nuo 1 iki 12 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio.

2. Muitinės pareigūnui, sužeistam vykdant tarnybines pareigas (arba ne tarnybos metu, bet dėl priežasčių, susijusių su tarnyba) arba kurio sužalojimas, susižalojimas ar sveikatos sutrikdymas yra susijęs su jo tarnybinių pareigų atlikimu, per vienerius metus nuo šio straipsnio 3 dalyje nurodytų aplinkybių nustatymo lygiomis dalimis išmokama kompensacija, sumažinta priklausančios išmokėti Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme nustatytos vienkartinės socialinio draudimo išmokos apdraustajam mirus dydžiu atsižvelgiant į darbingumo lygį ir sveikatos sutrikdymo mastą:

1) dėl sužalojimo ar susižalojimo netekusiam 75–100 procentų darbingumo – 60 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

2) dėl sužalojimo ar susižalojimo netekusiam 60–70 procentų darbingumo – 48 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

3) dėl sužalojimo ar susižalojimo netekusiam 45–55 procentų darbingumo – 36 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

4) dėl sužalojimo ar susižalojimo netekusiam iki 40 procentų darbingumo ir dėl to pripažintam netinkamu vidaus tarnybai – 30 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

5) sunkaus sveikatos sutrikdymo atveju – 24 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

6) apysunkio sveikatos sutrikdymo atveju – 18 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

7) lengvo sveikatos sutrikdymo atveju – nuo 1 iki 12 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio.

42.

Pakeisti Statuto 58 straipsnio 7 dalį:

 

7. Ar muitinės pareigūno mirtis, susižalojimas, sužalojimas arba sveikatos sutrikdymas yra susiję su tarnybinių pareigų atlikimu ar muitinės pareigūno statusu, ar tarnybinių pareigų atlikimas yra susiję su didesniu pavojumi ar didesne rizika muitinės pareigūno gyvybei ar sveikatai, nustatoma finansų ministro nustatyta tvarka.

7. Ar muitinės pareigūno mirtis, susižalojimas, sužalojimas arba sveikatos sutrikdymas yra susiję su tarnybinių pareigų atlikimu ar muitinės pareigūno statusu, nustatoma finansų ministro nustatyta tvarka.

43.

Pakeisti Statuto 58 straipsnio 10 dalį:

 

10. Muitinės pareigūnams, negalintiems pagal tarnybos pobūdį dėvėti tarnybinės uniformos, gali būti išmokama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto dydžio išlaidų piniginė kompensacija.

10. Muitinės pareigūnams gali būti išmokama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto dydžio išlaidų piniginė kompensacija už tarnybinę uniformą.

44.

Papildyti Statuto 58 straipsnio 11 dalį:

 

11. Muitinės pareigūnui, kuris vykdydamas tarnybines pareigas viršijo tarnybinės rizikos ribas, tuo būdu padarė nusikalstamą veiką ar kitokį teisės pažeidimą ir dėl to tapo įtariamuoju (specialiuoju liudytoju), kaltinamuoju arba kuris nukentėjo atlikdamas jam priskirtas tarnybines funkcijas ar dėl tarnybos muitinėje, iš muitinei skirtų lėšų kompensuojamos teisinės pagalbos išlaidos ar jų dalis. Šią kompensaciją skiria muitinės pareigūną į pareigas priėmęs asmuo.

11. Muitinės pareigūnui, kuris vykdydamas tarnybines pareigas viršijo tarnybinės rizikos ribas, tuo būdu padarė nusikalstamą veiką ar kitokį teisės pažeidimą ir dėl to tapo įtariamuoju (specialiuoju liudytoju), kaltinamuoju arba kuris nukentėjo atlikdamas jam priskirtas tarnybines funkcijas ar dėl tarnybos muitinėje, iš muitinei skirtų lėšų kompensuojamos teisinės pagalbos išlaidos ar jų dalis. Šią kompensaciją skiria muitinės pareigūną į pareigas priėmęs asmuo Šakos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka.

45.

Papildyti Statuto 58 straipsnio 12 dalį:

 

12. Muitinės posto pareigūnui, ir muitinės mobiliosios grupės pareigūnui  pagal tarnybos pobūdį važinėjančiam tarnybiniais tikslais keleiviniu ar asmeniniu transportu, taip pat vykstančiam į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidos kompensuojamos finansų ministro nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Muitinės posto ir muitinės mobiliosios grupės pareigūnai taip pat gali būti vežami į tarnybos vietą ir iš jos tarnybiniu transportu. Muitinės posto ir muitinės mobiliosios grupės pareigūnų vežimo į tarnybos vietą tvarką ir sąlygas nustato Muitinės departamento generalinis direktorius.

12. Muitinės posto pareigūnui, muitinės mobiliosios grupės pareigūnui ir pareigūnui, atliekančiam pareigas su rentgeno sistemomis,  pagal tarnybos pobūdį važinėjančiam tarnybiniais tikslais keleiviniu ar asmeniniu transportu, taip pat vykstančiam į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidos kompensuojamos finansų ministro nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Muitinės posto ir muitinės mobiliosios grupės pareigūnai taip pat gali būti vežami į tarnybos vietą ir iš jos tarnybiniu transportu. Muitinės posto ir muitinės mobiliosios grupės pareigūnų ar pareigūnui, atliekančiam pareigas su rentgeno sistemomis, vežimo į tarnybos vietą tvarką ir sąlygas nustato Muitinės departamento generalinis direktorius. Šakos kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatyta papildoma važiavimo išlaidų kompensavimo tvarka.

46.

Pakeisti Statuto 59 straipsnio 2 dalį:

 

2. Muitinės pareigūno, kuriam sukako 62 metai ir 6 mėnesiai, tarnyba jo prašymu gali būti pratęsta iki vienerių metų ir bendras pratęstas tarnybos laikas negali viršyti trejų metų.

2. Muitinės pareigūno, kuriam sukako 65 metai, tarnyba jo prašymu gali būti pratęsta iki vienerių metų ir bendras pratęstas tarnybos laikas negali viršyti trejų metų.

47.

Papildyti Statuto 59 straipsnio 4 dalį

 

 

4. Muitinės pareigūnams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų giminaičių, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio, jo tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas muitinės pareigūnas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, gali būti skiriama iki 5 minimalių mėnesinių algų dydžio pašalpa. Pašalpą skiria muitinės pareigūną į pareigas priėmęs asmuo.

4. Muitinės pareigūnams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų giminaičių, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio, jo tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas muitinės pareigūnas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, gali būti skiriama iki 5 minimalių mėnesinių algų dydžio pašalpa Šakos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. Pašalpą skiria muitinės pareigūną į pareigas priėmęs asmuo Šakos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka.

48.

Pakeisti Statuto 59 straipsnio 5 dalį:

 

5. Muitinės pareigūnai, juos į pareigas priėmusio asmens siunčiami į užsienio komandiruotę, apdraudžiami draudimu nuo nelaimingų atsitikimų ir draudimu ligos atvejui.

5. Muitinės pareigūnai draudžiami draudimu nuo nelaimingų atsitikimų ir draudimu ligos atvejui.

49.

Pakeisti Statuto 61 straipsnio 1 dalies 5 punktą:

 

5) jam sukanka 62 metai ir 6 mėnesiai arba baigiasi jo tarnybos pratęsimo terminas;

5) jam sukanka 65 metai arba baigiasi jo tarnybos pratęsimo terminas;

50.

Pakeisti Statuto 61 straipsnio 1 dalies 13 punktą:

 

13) jis pagal Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą negali tęsti tarnybos ir nebuvo perkeltas į kitas pareigas Statuto 28 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka;

13) jis pagal Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą negali tęsti tarnybos ir nebuvo perkeltas į kitas pareigas Statuto 28 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka arba neatitinka specialių fizinio pasirengimo reikalavimų ir nesutinka būti perkeltas į kitas pareigas;

51.

Pakeisti Statuto 61 straipsnio 3 dalį:

 

3. Ketinantis savo noru atsistatydinti muitinės pareigūnas privalo apie atsistatydinimą įspėti jį į pareigas priėmusį asmenį ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų. Muitinės pareigūnas, dėl kurio galimo tarnybinio nusižengimo atliekamas tarnybinis patikrinimas, turi teisę nutraukti tarnybą, ne vėliau kaip prieš 30 darbo dienų pateikęs prašymą jį į pareigas paskyrusiam vadovui, į šį terminą neįskaitant laiko, kurį pareigūnas nebuvo darbe dėl ligos arba atostogavo. Jei muitinės pareigūną į pareigas priėmęs asmuo sutinka, tarnyba gali būti nutraukta ir anksčiau. Muitinės pareigūnas atšaukti prašymą būti atleistam iš pareigų turi teisę ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Po to jis gali atšaukti prašymą tik jį į pareigas priėmusio asmens sutikimu.

3. Ketinantis savo noru atsistatydinti muitinės pareigūnas privalo apie atsistatydinimą įspėti jį į pareigas priėmusį asmenį ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų. Jei muitinės pareigūną į pareigas priėmęs asmuo sutinka, tarnyba gali būti nutraukta ir anksčiau. Muitinės pareigūnas atšaukti prašymą būti atleistam iš pareigų turi teisę iki atleidimo dienos.

52.

Pakeisti Statuto 61 straipsnio 7 dalį:

 

7. Muitinės pareigūnas negali būti atleistas iš pareigų laikinojo nedarbingumo laikotarpiu ir atostogų metu (išskyrus atvejus, kai muitinės pareigūnas iš pareigų atleidžiamas šio straipsnio 1 dalies 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24 punkte ar 2 dalyje nustatytu pagrindu). Jeigu muitinės pareigūnas yra atleistas iš pareigų pažeidžiant šią nuostatą, jo atleidimo diena laikoma kita po atostogų ar kita po laikinojo nedarbingumo pasibaigimo tarnybos diena. Statuto 61 straipsnio 1 dalies 2, 5, 6, 8, 10, 11-16, 19-22 nurodytais pagrindais muitinės pareigūnas atleidžiamas iš pareigų kitą dieną po to, kai atsiranda arba nustatomas faktas (aplinkybė), dėl kurio (kurios) muitinės pareigūnas nebegali tęsti tarnybos. Statuto 61 straipsnio 1 dalies 18 punkte nustatytu atveju muitinės pareigūnas gali būti atleistas iš tarnybos, jeigu nuo veikos, kuria jis diskreditavo muitinės pareigūno vardą nepraėjo daugiau kaip 3 metai.

7. Muitinės pareigūnas negali būti atleistas iš pareigų laikinojo nedarbingumo laikotarpiu ir atostogų metu (išskyrus atvejus, kai muitinės pareigūnas iš pareigų atleidžiamas šio straipsnio 1 dalies 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11,17, 18, 19, 20, 23, 24 punkte ar 2 dalyje nustatytu pagrindu). Jeigu muitinės pareigūnas yra atleistas iš pareigų pažeidžiant šią nuostatą, jo atleidimo diena laikoma kita po atostogų ar kita po laikinojo nedarbingumo pasibaigimo tarnybos diena. Statuto 61 straipsnio 1 dalies 2, 5, 6, 8, 10, 11-16, 19-22 nurodytais pagrindais muitinės pareigūnas atleidžiamas iš pareigų kitą dieną po to, kai atsiranda arba nustatomas faktas (aplinkybė), dėl kurio (kurios) muitinės pareigūnas nebegali tęsti tarnybos.

53.

Pakeisti Statuto 62 straipsnio 2 dalį:

 

2. Teismo sprendimu grąžinus neteisėtai atleistą muitinės pareigūną į ankstesnes pareigas, muitinės pareigūno grąžinimas į eitas pareigas įforminamas asmens, turinčio teisę skirti į pareigas, įsakymu. Jeigu muitinės pareigūno eitos pareigos panaikintos, muitinės pareigūnas skiriamas į lygiavertes pareigas. Jeigu lygiaverčių pareigų nėra arba muitinės pareigūnas atsisako eiti pasiūlytas pareigas, jis atleidžiamas iš pareigų pagal Statuto 61 straipsnio 1 dalies 7 punktą.

2. Teismo sprendimu grąžinus neteisėtai atleistą muitinės pareigūną į ankstesnes pareigas, muitinės pareigūno grąžinimas į eitas pareigas įforminamas asmens, turinčio teisę skirti į pareigas, įsakymu. Jeigu muitinės pareigūno eitos pareigos panaikintos, muitinės pareigūnas skiriamas į lygiavertes pareigas.

54.

Pakeisti Įstatymo įsigaliojimo ir taikymo 2 straipsnį:

54.1.

2 straipsnio 2 dalį:

 

2. 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 50 straipsnio  redakcija:

50 straipsnis. Priedai už pareiginius laipsnius

1. Muitinės pareigūnams nustatomi tokie priedų už pareiginius laipsnius, nustatytus Statuto 21 straipsnyje, apskaičiavimo pagal bazinį dydį koeficientai:

1) vyriausiajam valstybės muitininkui – 1,5 bazinio dydžio;

2) vyresniajam valstybės muitininkui – 1,4 bazinio dydžio;

3) I rango muitininkui – 1,3 bazinio dydžio;

4) II rango muitininkui – 1,2 bazinio dydžio;

5) III rango muitininkui – 1,1 bazinio dydžio;

6) I klasės muitininkui –1,0 bazinio dydžio;

7) II klasės muitininkui – 0,9 bazinio dydžio;

8) III klasės muitininkui – 0,8 bazinio dydžio“.

 

2. 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 50 straipsnio 1 dalies redakcija:

       „50 straipsnis. Priedai už pareiginius laipsnius

       1. Muitinės pareigūnams nustatomi tokie priedų už pareiginius laipsnius, nustatytus Statuto 21 straipsnyje, apskaičiavimo pagal bazinį dydį koeficientai:

       1) vyriausiajam valstybės muitininkui – 1,5 bazinio dydžio;

       2) vyresniajam valstybės muitininkui – 1,4 bazinio dydžio;

       3) I rango muitininkui – 1,3 bazinio dydžio;

       4) II rango muitininkui – 1,2 bazinio dydžio;

       5) III rango muitininkui – 1,1 bazinio dydžio;

       6) I klasės muitininkui –1,0 bazinio dydžio;

       7) II klasės muitininkui – 0,9 bazinio dydžio;

       8) III klasės muitininkui – 0,8 bazinio dydžio.

54.2.

2 straipsnio 3 dalį:

 

3. Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje sudaroma muitinės įstaigų statutinių valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisija, kuri iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. peržiūri muitinės įstaigų statutinių valstybės tarnautojų pareigybių sąrašus, įvertina šių pareigybių atitiktį šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytame Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statute nustatytaimuitinės pareigūno sąvokai, sudaro šios sąvokos neatitinkančių pareigybių sąrašus ir pateikia juos finansų ministrui.

3. Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje sudaroma muitinės įstaigų statutinių valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisija, kuri iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. peržiūri muitinės įstaigų statutinių valstybės tarnautojų pareigybių sąrašus, įvertina šių pareigybių atitiktį šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytame Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statute nustatytai muitinės pareigūno sąvokai, sudaro šios sąvokos neatitinkančių pareigybių sąrašus ir pateikia juos finansų ministrui. Vertinimo komisijos nariu turi būti skiriamas profesinės sąjungos įgaliotas atstovas Šakos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka.

54.3.

2 straipsnio 8 dalį:

 

8. Muitinės departamento ir kitų muitinės įstaigų vadovai, iki šio įstatymo įsigaliojimo paskirti į pareigas nustatytai kadencijai, toliau eina šias pareigas, jų kadencijos pradžia laikant jų paskyrimo į pareigas iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatytai kadencijai datą. Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojų kadencijos pradžia laikoma šio įstatymo įsigaliojimo diena.

8. Muitinės departamento ir kitų muitinės įstaigų vadovai, iki šio įstatymo įsigaliojimo paskirti į pareigas nustatytai kadencijai, toliau eina šias pareigas, jų kadencijos pradžia laikant jų paskyrimo į pareigas iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatytai kadencijai datą.

54.4.

2 straipsnio 13 dalį:

 

13. Jei muitinės pareigūno gauta pareiginė alga su priedu už kvalifikacinę kategoriją nėra lygi šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto priede muitinės pareigūnų pareigybių atitinkamų grupių pareiginių algų koeficientų intervaluose nurodytai pareiginei algai, šiam muitinės pareigūnui nustatoma pareiginė alga lygi jo gautai pareiginei algai su priedu už kvalifikacinę kategoriją, kuri gali nesutapti su šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto priede muitinės pareigūno pareigybei nustatytais pareiginės algos koeficientais, iki šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto nustatyta tvarka jam bus padidinta ar sumažinta pareiginė alga. Tokiu atveju turi būti nustatomas tam muitinės pareigūnui taikytinas pareiginės algos koeficientas. Šis koeficientas apskaičiuojamas muitinės pareigūno gautą pareiginę algą su priedu už kvalifikacinę kategoriją padalinus iš šio įstatymo įsigaliojimo metu taikomo bazinio dydžio.

13. Jei muitinės pareigūno gauta pareiginė alga su priedu už kvalifikacinę kategoriją nėra lygi šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto priede muitinės pareigūnų pareigybių atitinkamų grupių pareiginių algų koeficientų intervaluose nurodytai pareiginei algai, šiam muitinės pareigūnui nustatoma pareiginė alga, artimiausia pagal Statuto priede jo pareigybei nustatytus pareiginės algos koeficientus.

54.5.

2 straipsnio 16 dalį:

 

16. Įsigaliojus šiam įstatymui, muitinės pareigūnai pirmą kartą dėl jų atitikimo bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimams tikrinami ne anksčiau kaip praėjus 6 mėnesiams, o vėliau – šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 9 straipsnio 7 dalyje nurodytoje tvarkoje nustatytu periodiškumu.

 

16. Įsigaliojus šiam įstatymui, muitinės pareigūnai pirmą kartą dėl jų atitikimo bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimams tikrinami ne anksčiau kaip praėjus 12 mėnesių, o vėliau – šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 9 straipsnio 7 dalyje nurodytoje tvarkoje nustatytu periodiškumu.

 

 

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com