See other templatesSee other templates

Vadovaudamiesi Konstitucijoje, kaip vientisame ir tiesiogiai taikomame teisės akte, įtvirtintomis nuostatomis, ginančiomis žmogaus teises, draudžiančiomis suvaržymus dėl įsitikinimų ar pažiūrų, laiduojančiomis teisę laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 13 straipsnio 2 ir 4 ir 15 straipsnio 1 dalimis, 16 straipsniu, 2014 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties Nr.11B-1000/PV 3-33, toliau – Šakos KS, 14, 15, 19, 65 punktais ir atsižvelgdami į išdėstytus pagrindinius tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje principus, antikorupcinę aplinką, siekį pagerinti tarnybos sąlygas, poreikį turėti ir išlaikyti kvalifikuotus, sąžiningus, motyvuotus ir atsakingus Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojus bei apibendrindami gautus muitinės pareigūnų pasiūlymus, teikiame šias pastabas dėl Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto, toliau – Statutas, projekto:

Eil.

Nr.

Statuto projekto redakcija

Siūloma profesinės sąjungos redakcija

1.

Papildyti 1 straipsnį 4 dalimi:

   

4. Šakos kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytos papildomos, nei numatyta Statute, darbo organizavimo, tarnybinės veiklos vertinimo, skatinimo, atsakomybės, darbo užmokesčio, tarnybos (darbo) ir poilsio laiko ir kitos socialinės bei ekonominės sąlygos.

2.

Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį:

 

3. Muitinės pareigūnas – Statute nustatyta tvarka į pareigūno pareigas priimtas statutinis valstybės tarnautojas, atliekantis įstatymuose nustatytas funkcijas, kuriomis užtikrinamas muitinės įstaigai įstatymuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimas, turintis įstatymų suteiktus viešojo administravimo įgaliojimus dėl sau nepavaldžių asmenų ir (ar) vadovaujantis muitinės pareigūnams.

3. Muitinės pareigūnas – Statute nustatyta tvarka į pareigūno pareigas priimtas statutinis valstybės tarnautojas, atliekantis muitinės formalumus, kuriais užtikrinamas muitinės įstaigai įstatymuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimas, turintis įstatymų suteiktus viešojo administravimo įgaliojimus dėl sau nepavaldžių asmenų.

3.

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį:

 

1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje (toliau – Finansų ministerija) ir Muitinės departamente sudaromos statutinės komisijos. Finansų ministerijos statutinė komisija vertina Muitinės departamento generalinio direktoriaus, jo pavaduotojų ir Muitinės departamento statutinės komisijos narių – muitinės pareigūnų – tarnybinę veiklą. Muitinės departamente sudaroma viena arba kelios statutinės komisijos kitų Muitinės departamento ir muitinės įstaigų pareigūnų tarnybinei veiklai įvertinti. Statutinės komisijos svarsto atitinkamų muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo klausimus ir teikia siūlymus dėl šių muitinės pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo, nuosekliai didesnės ar žemesnės pareiginės algos pagal Statuto priede jų pareigybei nustatytus pareiginės algos koeficientus nustatymo, piniginių išmokų jiems skyrimo, šių muitinės pareigūnų perkėlimo į aukštesnes arba žemesnes pareigas ir atleidimo iš pareigų. Statutinę komisiją turi sudaryti ne mažiau kaip 5 nariai (įskaitant pirmininką). Jeigu Muitinės departamente ir (arba) muitinės įstaigoje veikia profesinė sąjunga, vienas statutinės komisijos narys turi būti profesinės sąjungos įgaliotas atstovas. Jeigu Muitinės departamente ir (arba) muitinės įstaigoje veikia kelios profesinės sąjungos, visos šios profesinės sąjungos bendru susitarimu skiria atstovą į statutinės komisijos narius. Jeigu profesinė sąjunga (profesinės sąjungos) nepaskiria savo atstovo, profesinių sąjungų atstovas į statutinės komisijos narius neskiriamas.

1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje (toliau – Finansų ministerija) ir Muitinės departamente sudaromos statutinės komisijos. Finansų ministerijos statutinė komisija vertina Muitinės departamento generalinio direktoriaus, jo pavaduotojų ir Muitinės departamento statutinės komisijos narių – muitinės pareigūnų – tarnybinę veiklą. Muitinės departamente sudaroma viena arba kelios statutinės komisijos kitų Muitinės departamento ir muitinės įstaigų pareigūnų tarnybinei veiklai įvertinti. Statutinės komisijos svarsto atitinkamų muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo klausimus ir teikia siūlymus dėl šių muitinės pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo, nuosekliai didesnės ar žemesnės pareiginės algos pagal Statuto priede jų pareigybei nustatytus pareiginės algos koeficientus nustatymo, piniginių išmokų jiems skyrimo, šių muitinės pareigūnų perkėlimo į aukštesnes arba žemesnes pareigas ir atleidimo iš pareigų. Statutinę komisiją turi sudaryti ne mažiau kaip 5 nariai (įskaitant pirmininką). Jeigu Muitinės departamente ir (arba) muitinės įstaigoje veikia profesinė sąjunga, vienas statutinės komisijos narys turi būti profesinės sąjungos įgaliotas atstovas, kuris skiriamas Šakos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka.

4.

Pakeisti Statuto 5 straipsnio 2 dalį:

 

2. Finansų ministerijos statutinės komisijos nariais skiriami Finansų ministerijos valstybės tarnautojai, ir Muitinės departamento muitinės pareigūnai. Personalinę Finansų ministerijos statutinės komisijos sudėtį tvirtina finansų ministras. Finansų ministerijos statutinės komisijos posėdžius gali stebėti muitinėje veikiančių profesinių sąjungų, jų susivienijimų įgalioti atstovai, kurie nėra Finansų ministerijos statutinės komisijos nariai.

 

2. Finansų ministerijos statutinės komisijos nariais skiriami Finansų ministerijos valstybės tarnautojai, Muitinės departamento muitinės pareigūnai ir muitinės profesinės sąjungos, pasirašiusios Šakos kolektyvinę sutartį atstovas šioje sutartyje nustatyta tvarka. Personalinę Finansų ministerijos statutinės komisijos sudėtį tvirtina finansų ministras. Finansų ministerijos statutinės komisijos posėdžius gali stebėti muitinėje veikiančių profesinių sąjungų, jų susivienijimų įgalioti atstovai, kurie nėra Finansų ministerijos statutinės komisijos nariai.

 

5.

Pakeisti Statuto 7 straipsnio 1 dalies 3 punktą:

 

3) būti ne jaunesnis kaip 21 metų ir ne vyresnis kaip 62 metų ir 6 mėnesių;

3) būti ne jaunesnis kaip 21 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų;

6.

Pakeisti Statuto 9 straipsnio 7 dalį:

 
 

7. Asmenų, pareiškusių norą būti priimtais į tarnybą muitinėje, taip pat muitinės pareigūnų bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimus ir muitinės pareigūnų fizinio pasirengimo tikrinimo tvarką nustato Muitinės departamento generalinis direktorius.

 

7. Asmenų, pareiškusių norą būti priimtais į tarnybą muitinėje, bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimus, taip pat muitinės pareigūnų bendrojo fizinio pasirengimo sąlygas, bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimus ir muitinės pareigūnų fizinio pasirengimo tikrinimo tvarką nustato Muitinės departamento generalinis direktorius.

7.

Pakeisti Statuto 12 straipsnio 2 dalį:

 

2. Į muitinės pareigūnų, atliekančių kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą, ir pakaitinių muitinės pareigūnų pareigas priimama atrankos būdu, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus.

2. Į pakaitinių muitinės pareigūnų pareigas priimama atrankos būdu, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus.

8.

Pakeisti Statuto 13 straipsnio 1 dalį

 

1. Muitinės departamento generalinį direktorių penkerių metų kadencijai priima į pareigas, perkelia į kitas pareigas ir iš pareigų atleidžia finansų ministras. Muitinės departamento generalinis direktorius, kurio veiklą, pasibaigus jo kadencijai, finansų ministro sudaryta statutinė komisija įvertina labai gerai, skiriamas į šias pareigas kitai kadencijai.

1. Muitinės departamento generalinį direktorių penkerių metų kadencijai priima į pareigas, perkelia į kitas pareigas ir iš pareigų atleidžia finansų ministras. Tas pats asmuo į Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojo, muitinės įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų pareigas gali būti skiriamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės.

8.

Pakeisti Statuto 13 straipsnio 2 dalį:

 

2. Muitinės departamento ir muitinės įstaigų pareigūnus priima į pareigas, perkelia į kitas pareigas ir iš pareigų atleidžia Muitinės departamento generalinis direktorius. Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojai, muitinės įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai priimami į pareigas penkerių metų kadencijai. Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojai, muitinės įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, kurių veiklą, pasibaigus jų kadencijai, Muitinės departamento generalinio direktoriaus sudaryta statutinė komisija įvertina labai gerai, skiriami į šias pareigas kitai kadencijai.

2. Muitinės departamento ir muitinės įstaigų pareigūnus priima į pareigas, perkelia į kitas pareigas ir iš pareigų atleidžia Muitinės departamento generalinis direktorius. Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojai, muitinės įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai priimami į pareigas penkerių metų kadencijai. Tas pats asmuo į Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojo, muitinės įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų pareigas gali būti skiriamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės.

9.

Išbraukti Statuto 13 straipsnio 5 dalį:

 

5. Muitinės postų pareigūnų tarnybos vieta yra muitinės įstaigos, kurioje jie tarnauja, veiklos teritorija.

 

10.

Pakeisti Statuto 15 straipsnio 4 dalį:

 
 

4. Pakaitiniams muitinės pareigūnams Muitinės departamento generalinio direktoriaus nuožiūra stažuotė gali būti nenustatoma.

 

4. Pakaitiniams muitinės pareigūnams Muitinės departamento generalinio direktoriaus motyvuotu rašytiniu sprendimu stažuotė gali būti nenustatoma.

 

11.

Pakeisti Statuto 17 straipsnio 1 dalies 7 punktą:

 
 

7) būti politinių partijų ar politinių organizacijų nariu, dalyvauti jų veikloje.

 

7) darbo metu dalyvauti politinėje veikloje.

12.

Pakeisti Statuto 17 straipsnio 2 dalį:

 
 

2. Muitinės pareigūnams draudžiama tarnybos metu turėti alkoholinių gėrimų, didesnę kaip 25 procentų pareiginės algos bazinio dydžio (toliau – bazinis dydis) pinigų sumą eurais, bet kokią sumą užsienio valiuta arba iš apyvartos išimta valiuta, taip pat Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatytų ryšio priemonių, tauriųjų metalų, brangakmenių ir kitų tarnybos metu nereikalingų daiktų. Draudimas tarnybos metu turėti nustatytą pinigų sumą netaikomas muitinės pareigūnams, vykstantiems į tarnybines komandiruotes arba grįžtantiems iš jų.

 

2. Muitinės pareigūnams draudžiama tarnybos metu turėti alkoholinių gėrimų, didesnę kaip pareiginės algos bazinio dydžio (toliau – bazinis dydis) pinigų sumą eurais, bet kokią sumą užsienio valiuta arba iš apyvartos išimta valiuta, taip pat Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatytų ryšio priemonių, tauriųjų metalų, brangakmenių ir kitų tarnybos metu nereikalingų daiktų. Draudimas tarnybos metu turėti nustatytą pinigų sumą netaikomas muitinės pareigūnams, vykstantiems į tarnybines komandiruotes, mokymus arba grįžtantiems iš jų.

     
     

13.

Pakeisti Statuto 18 straipsnio 3 dalį:

 

3. Muitinės pareigūnai turi teisę dalyvauti profesinių sąjungų veikloje. Muitinės profesinių sąjungų įgalioti atstovai turi teisę stebėtojų teisėmis dalyvauti sprendžiant muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo, skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir kitus socialinius klausimus. Muitinės pareigūnų profesinės sąjungos turi teisę Darbo kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis pasirašyti kolektyvines sutartis, kiek tai neprieštarauja Statutui ir kitiems muitinės pareigūnų teisinį statusą nustatantiems teisės aktams.

3. Muitinės pareigūnai turi teisę dalyvauti profesinių sąjungų veikloje. Muitinės profesinių sąjungų įgalioti atstovai turi teisę dalyvauti sprendžiant muitinės pareigūnų darbo organizavimo, tarnybinės veiklos vertinimo, skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir kitus socialinius klausimus. Muitinės pareigūnų profesinės sąjungos turi teisę Darbo kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis pasirašyti kolektyvines sutartis.

14.

Pakeisti Statuto 25 straipsnio 9 dalį:

 

9. Jeigu muitinės pareigūno, išskyrus Muitinės departamento generalinį direktorių, jo pavaduotojus, muitinės įstaigos vadovą ir jo pavaduotojus, tarnybinė veikla trečią kartą iš eilės įvertinama gerai, šio muitinės pareigūno tarnybinė veikla vertinama statutinėje komisijoje, išskyrus atvejį, kai muitinės pareigūnas raštu prašo nevertinti jo veiklos statutinėje komisijoje. Vertinant kitų metų tokio muitinės pareigūno tarnybinę veiklą, iš eilės einantys tarnybiniai metai, už kuriuos muitinės pareigūno veikla buvo įvertinta gerai, skaičiuojami iš naujo.

 

9. Jeigu muitinės pareigūno, išskyrus Muitinės departamento generalinį direktorių, jo pavaduotojus, muitinės įstaigos vadovą ir jo pavaduotojus, tarnybinė veikla trečią kartą iš eilės įvertinama gerai, jam suteikiama nuosekliai didesnė pareiginė alga pagal Statuto priede jo pareigybei nustatytus pareiginės algos koeficientus. Jeigu muitinės pareigūnui pagal einamas pareigas jau nustatyta aukščiausia galima pareiginė alga, šio muitinės pareigūno tarnybinė veikla vertinama statutinėje komisijoje. Vertinant kitų metų tokio muitinės pareigūno tarnybinę veiklą, iš eilės einantys tarnybiniai metai, už kuriuos muitinės pareigūno veikla buvo įvertinta gerai, skaičiuojami iš naujo.

15.

Pakeisti Statuto 25 straipsnio 25 dalį:

 

25. Statutinė komisija, įvertinusi Muitinės departamento generalinio direktoriaus, jo pavaduotojų, muitinės įstaigos vadovo ar jo pavaduotojų tarnybinę veiklą nepatenkinamai, siūlo muitinės pareigūną į pareigas priimančiam asmeniui:

1) tobulinti Muitinės departamento generalinio direktoriaus, jo pavaduotojų, muitinės įstaigos vadovo ar jo pavaduotojų kvalifikaciją;

2) atleisti Muitinės departamento generalinį direktorių, jo pavaduotoją, muitinės įstaigos vadovą ar jo pavaduotoją iš pareigų, jeigu jų tarnybinė veikla įvertinta nepatenkinamai dvejus metus iš eilės.

 

25. Statutinė komisija, įvertinusi Muitinės departamento generalinio direktoriaus, jo pavaduotojų, muitinės įstaigos vadovo ar jo pavaduotojų tarnybinę veiklą nepatenkinamai, siūlo muitinės pareigūną į pareigas priimančiam asmeniui:

1) nustatyti Muitinės departamento generalinio direktoriaus, jo pavaduotojų, muitinės įstaigos vadovo ar jo pavaduotojų mažesnę pareiginę algą pagal Statuto priede jo pareigybei nustatytus pareiginės algos koeficientus, tačiau ne daugiau kaip 3 jo pareigybei nustatytais pareiginės algos koeficientų intervalais, ir tobulinti jo kvalifikaciją, o kai Muitinės departamento generalinio direktoriaus, jo pavaduotojų, muitinės įstaigos vadovo ar jo pavaduotojų pareiginė alga yra mažiausią pagal Statuto priede jo pareigybei nustatytus pareiginės algos koeficientus – tik tobulinti jo kvalifikaciją;

2) atleisti Muitinės departamento generalinį direktorių, jo pavaduotoją, muitinės įstaigos vadovą ar jo pavaduotoją iš pareigų, jeigu jų tarnybinė veikla įvertinta nepatenkinamai du kartus per kadencijos laikotarpį.

16.

Pakeisti Statuto 25 straipsnio 26 dalies 1 punktą:

 
 

1) nustatyti muitinės pareigūnui mažesnę pareiginę algą pagal Statuto priede jo pareigybei nustatytus pareiginės algos koeficientus, tačiau ne daugiau kaip 3 jo pareigybei nustatytais pareiginės algos koeficientų intervalais, ir tobulinti jo kvalifikaciją, o kai muitinės pareigūno pareiginė alga yra mažiausia pagal Statuto priede jo pareigybei nustatytus pareiginės algos koeficientus – tik tobulinti jo kvalifikaciją;

 

1) nustatyti muitinės pareigūnui mažesnę pareiginę algą pagal Statuto priede jo pareigybei nustatytus pareiginės algos koeficientus, tačiau ne daugiau kaip 2 jo pareigybei nustatytais pareiginės algos koeficientų intervalais, ir tobulinti jo kvalifikaciją, o kai muitinės pareigūno pareiginė alga yra mažiausia pagal Statuto priede jo pareigybei nustatytus pareiginės algos koeficientus – tik tobulinti jo kvalifikaciją;

17.

Pakeisti Statuto 25 straipsnio 34 dalį:

 

34. Muitinės pareigūną į pareigas priimantis asmuo priima sprendimą dėl statutinės komisijos siūlymo įgyvendinimo, išskyrus šio straipsnio 35 dalyje nustatytus atvejus. Jeigu muitinės pareigūną į pareigas priimantis asmuo priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti statutinės komisijos siūlymo, išskyrus šio straipsnio 35 dalyje nustatytus atvejus, muitinės pareigūno iki vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia. Muitinės pareigūną į pareigas priimantis asmuo gali motyvuotai pakeisti statutinės komisijos siūlymus, nurodytus šio straipsnio 21, 22 dalyse, 26 dalies 1 ir 2 punktuose.

34. Muitinės pareigūną į pareigas priimantis asmuo priima sprendimą dėl statutinės komisijos siūlymo įgyvendinimo, išskyrus šio straipsnio 35 dalyje nustatytus atvejus. Jeigu muitinės pareigūną į pareigas priimantis asmuo priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti statutinės komisijos siūlymo, išskyrus šio straipsnio 35 dalyje nustatytus atvejus, muitinės pareigūno iki vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia. Muitinės pareigūną į pareigas priimantis asmuo gali motyvuotai pakeisti statutinės komisijos siūlymus, nurodytus šio straipsnio 21, 22 dalyse, 26 dalies 1 ir 2 punktuose. Sprendimas dėl statutinės komisijos siūlymo neįgyvendinimo gali būti skundžiamas Šakos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka arba teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

18.

Išbraukti Statuto 25 straipsnio 35 dalį:

 
 

35. Statutinė komisija, įvertinusi Muitinės departamento generalinio direktoriaus, jo pavaduotojų, muitinės įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, veiklą, baigiantis jų kadencijai, labai gerai, teikia šiuos muitinės pareigūnus į pareigas priėmusiam asmeniui tarnybinės veiklos vertinimo išvadą skirti Muitinės departamento generalinį direktorių, jo pavaduotoją, muitinės įstaigos vadovą ar jo pavaduotoją į šias pareigas kitai kadencijai. Statutinė komisija, įvertinusi Muitinės departamento generalinio direktoriaus, jo pavaduotojų, muitinės įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, veiklą, baigiantis jų kadencijai, gerai arba nepatenkinamai, teikia šiuos muitinės pareigūnus į pareigas priėmusiam asmeniui tarnybinės veiklos vertinimo išvadą neskirti Muitinės departamento generalinio direktoriaus, jo pavaduotojo, muitinės įstaigos vadovo ar jo pavaduotojo į šias pareigas kitai kadencijai. Muitinės departamento generalinį direktorių, jo pavaduotoją, muitinės įstaigų vadovą ar jo pavaduotoją į pareigas priėmusiam asmeniui šioje dalyje nurodyta statutinės komisijos veiklos vertinimo išvada yra privaloma.

 

 

19.

Išbraukti Statuto 27 straipsnio 2 dalį

 
 

2. Jeigu į tas pačias laisvas pareigas pretenduoja keli muitinės pareigūnai, kurių tarnybinę veiklą statutinė komisija įvertino labai gerai, į jas perkeliamas muitinės pareigūnas, einantis aukštesnes pareigas. Esant vienodoms muitinės pareigūnų pareigoms, į laisvas pareigas perkeliamas muitinės pareigūnas, kuriam nustatyta nuosekliai didesnė pareiginė alga pagal Statuto priede jo pareigybei nustatytus pareiginės algos koeficientus, o esant vienodai pareiginei algai – didesnį tarnybos stažą muitinėje turintis muitinės pareigūnas. Esant kelioms laisvoms pareigoms Muitinės departamente arba muitinės įstaigoje, į konkrečias laisvas pareigas muitinės pareigūnas perkeliamas jo pasirinkimu.

 

 

20.

Papildyti Statuto 28 straipsnį nauja 5 dalimi, atitinkamai pakeičiant numeraciją (6,7,8):

   

5. Kai muitinės pareigūnui, kuriam yra nustatytas specialus fizinio pasirengimo reikalavimas, po fizinio pasirengimo tikrinimo nustatoma, kad muitinės pareigūnas dėl fizinio pasirengimo būklės negali eiti pareigų ir per 6 mėnesius jis nepasiekia atitikimo bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimams, šiam muitinės pareigūnui siūlomos kitos lygiavertes arba žemesnes pareigos, kurias muitinės pareigūnas pagal savo fizinio pasirengimo būklę gali eiti, ir atitinka šiai pareigybei nustatytus reikalavimus. Jei nėra galimybės muitinės pareigūną perkelti į kitas pareigas, atitinkančias jo fizinio pasirengimo būklę, arba muitinės pareigūnas nesutinka būti perkeltas į kitas pareigas, jis atleidžiamas iš pareigų pagal Statuto 61 straipsnio 1 dalies 13 punktą.

21.

Pakeisti Statuto 30 straipsnio 2 dalį:

 

2. Muitinės pareigūnai, tiesiogiai dalyvavę atskleidžiant ar ištiriant nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta ar galėjo būti padaryta turtinė žala valstybei, taip pat tiesiogiai dalyvavę sulaikant (paimant) tabako gaminius, Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti skatinami piniginėmis išmokomis, ne didesnėmis kaip muitinės pareigūno vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Tokių piniginių išmokų suma per metus negali viršyti keturių muitinės pareigūno vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių.

 

2. Muitinės pareigūnai, tiesiogiai dalyvavę atskleidžiant ar ištiriant nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta ar galėjo būti padaryta turtinė žala valstybei, taip pat tiesiogiai dalyvavę sulaikant (paimant) kontrabandines prekes, Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti skatinami piniginėmis išmokomis, ne didesnėmis kaip muitinės pareigūno vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Tokių piniginių išmokų suma per metus negali viršyti keturių muitinės pareigūno vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių.

22.

Papildyti Statuto 36 straipsnio 1 dalį:

 

1. Tarnybinė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo dienos, neįskaitant laiko, kurį muitinės pareigūnas nebuvo tarnyboje dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo, įstatymų nustatyta tvarka išnagrinėjamas skundas dėl profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo nesutikimo dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo muitinės pareigūnui, o jeigu pradėtas ikiteisminis tyrimas, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena arba atliekamas tarnybinis ar kitas kompetentingos institucijos patikrinimas, – ne vėliau kaip per du mėnesius nuo ikiteisminio tyrimo nutraukimo, administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos pabaigimo arba teismo nuosprendžio (sprendimo, nutarties) įsiteisėjimo dienos, tarnybinio ar kito kompetentingos institucijos patikrinimo baigimo dienos. Negalima skirti tarnybinės nuobaudos, jei nuo tarnybinio nusižengimo padarymo dienos praėjo vieneri metai. Kai tarnybinis nusižengimas nustatomas atliekant auditą, piniginių ar kitokių vertybių reviziją (inventorizaciją) arba tarnybinį ar kitą kompetentingos institucijos patikrinimą, ikiteisminį tyrimą ar nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą arba baudžiamąją bylą teisme, ar kai tarnybinis patikrinimas sustabdomas šio straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais, tarnybinė nuobauda turi būti skiriama ne vėliau kaip per trejus metus nuo tarnybinio nusižengimo padarymo dienos.

 

1. Tarnybinė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo dienos, neįskaitant laiko, kurį muitinės pareigūnas nebuvo tarnyboje dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo, įstatymų nustatyta tvarka išnagrinėjamas skundas dėl profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo nesutikimo dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo muitinės pareigūnui, o jeigu pradėtas ikiteisminis tyrimas, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena arba atliekamas tarnybinis ar kitas kompetentingos institucijos patikrinimas, – ne vėliau kaip per du mėnesius nuo ikiteisminio tyrimo nutraukimo, administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos pabaigimo arba teismo nuosprendžio (sprendimo, nutarties) įsiteisėjimo dienos, tarnybinio ar kito kompetentingos institucijos patikrinimo baigimo dienos. Negalima skirti tarnybinės nuobaudos, jei nuo tarnybinio nusižengimo padarymo dienos praėjo vieneri metai. Kai tarnybinis nusižengimas nustatomas atliekant auditą, piniginių ar kitokių vertybių reviziją (inventorizaciją) arba tarnybinį ar kitą kompetentingos institucijos patikrinimą, ikiteisminį tyrimą ar nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą arba baudžiamąją bylą teisme, ar kai tarnybinis patikrinimas sustabdomas šio straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais, tarnybinė nuobauda turi būti skiriama ne vėliau kaip per trejus metus nuo tarnybinio nusižengimo padarymo dienos.

23.

Papildyti Statuto 36 straipsnio 2 dalį:

 

2. Muitinės pareigūnams profesinių sąjungų atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo nariams negali būti taikomos tarnybinės nuobaudos dėl jų narystės profesinėse sąjungose, dėl atstovavimo muitinės įstaigų profesinių sąjungų nariams ar dėl veiklos profesinėse sąjungose.

Skiriant tarnybines nuobaudas muitinės pareigūnams profesinių sąjungų atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo nariams, išskyrus tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų, reikalingas išankstinis profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo sutikimas. Jeigu per 10 darbo dienų nuo kreipimosi į profesinę sąjungą dienos negaunamas jos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo prieštaravimas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo, laikoma, kad toks sutikimas yra gautas.

 

2. Muitinės pareigūnams profesinių sąjungų atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo nariams negali būti taikomos tarnybinės nuobaudos dėl jų narystės profesinėse sąjungose, dėl atstovavimo muitinės įstaigų profesinių sąjungų nariams ar dėl veiklos profesinėse sąjungose.

Atliekant tarnybinį patikrinimą profesinės sąjungos nario atžvilgiu, tarnybinį nusižengimą tiriančios komisijos sudėtyje turi būti profesinės sąjungos įgaliotas atstovas.

Skiriant tarnybines nuobaudas muitinės pareigūnams profesinių sąjungų atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo nariams, išskyrus tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų, reikalingas išankstinis profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo sutikimas. Jeigu per 10 darbo dienų nuo kreipimosi į profesinę sąjungą dienos negaunamas jos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo prieštaravimas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo, laikoma, kad toks sutikimas yra gautas.

24.

Išbraukti Statuto 36 straipsnio 3 dalį:

 

3. Į šio straipsnio 1 dalyje nustatytus terminus neįskaitomas laikas, per kurį įstatymų nustatyta tvarka išnagrinėjamas skundas dėl profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo nesutikimo dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo muitinės pareigūnui.

 

 

25.

Papildyti Statuto 37 straipsnio 1 dalį:

 

1. Prieš skiriant tarnybinę nuobaudą, raštu pareikalaujama, kad muitinės pareigūnas raštu pasiaiškintų.

1. Prieš skiriant tarnybinę nuobaudą, raštu pareikalaujama, kad muitinės pareigūnas raštu pasiaiškintų. Reikalavimas pateikti paaiškinimą pateikiamas raštu.

     

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com