See other templatesSee other templates

Derinant Tarnybos LR muitinėje statuto nuostatas su naujai rengiamu LR valstybės tarnybos įstatymu, paruošti statuto pakeitimai. Šiuos pakeitimus numatoma teikti svarstyti Vyriausybei. Publikuojame Muitinės departamento parengto statuto pakeitimo ir papildymo varianto projektą. Pastabas ir pasiūlymus dėl statuto pakeitimų prašome teikti el. pašto adresais: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Naujųjų statuto nuostatų įsigaliojimas numatomas nuo 2015 metų liepos 1 dienos.

projektas

TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE STATUTO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS
2014 m. ............ d. Nr. ......
Vilnius

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Muitinės pareigūnas – statutinis valstybės tarnautojas, tarnaujantis muitinėje ir pagal pareigas tyrintis viešojo arba vidaus administravimo įgaliojimus pavaldiems ar nepavaldiems asmenims.

1. Muitinės pareigūnas – statutinis valstybės tarnautojas, šio Statuto nustatyta tvarka priimtas į pareigas Lietuvos Respublikos muitinėje vykdyti teisės aktuose jai nustatytas funkcijas ir turintis įstatymo suteiktus įgaliojimus sau nepavaldžių asmenų atžvilgiu ir (ar) vadovaujantis muitinės pareigūnams“.

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„ 1. Finansų ministerijoje ir Muitinės departamente sudaromos statutinės komisijos. Finansų ministerijos statutinė komisija vertina Muitinės departamento generalinio direktoriaus, jo pavaduotojų ir Muitinės departamento statutinės komisijos narių – muitinės pareigūnų – tarnybinę veiklą. Muitinės departamento statutinė komisija vertina kitų Muitinės departamento ir muitinės įstaigų pareigūnų tarnybinę veiklą. Statutinės komisijos svarsto atitinkamų muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo klausimus ir teikia siūlymus dėl šių muitinės pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo, kvalifikacinių kategorijų suteikimo , pareiginės algos didinimo arba mažinimo muitinės pareigūno pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo ribose , iki 2 pareiginės algos dydžio vienkartinių priedų piniginių išmokų jiems skyrimo, šių muitinės pareigūnų perkėlimo į aukštesnės arba žemesnės kategorijos aukštesnes arba žemesnes pareigas ir atleidimo iš pareigų. Statutinę komisiją turi sudaryti ne mažiau kaip 5 nariai (įskaitant pirmininką). Jeigu Muitinės departamente ir (arba) muitinės įstaigoje veikia profesinė sąjunga, vienas statutinės komisijos narys turi būti profesinės sąjungos įgaliotas atstovas. Jeigu Muitinės departamente ir (arba) muitinės įstaigoje veikia kelios profesinės sąjungos, visos šios profesinės sąjungos bendru susitarimu skiria atstovą į statutinės komisijos narius. Jeigu profesinė sąjunga (profesinės sąjungos) nepaskiria savo atstovo, profesinių sąjungų atstovas į statutinės komisijos narius neskiriamas.“

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas      

Pakeisti 6 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„ 3) būti ne jaunesnis kaip 21 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų, o priimamas į muitinės mobiliosios grupės pareigūno, muitinės posto pareigūno ir muitinės pareigūno, atliekančio kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą, pareigas – ne vyresnis kaip 62 metų ir 6 mėnesių;“.

 

4 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Sveikatos tikrinimas

1. Asmuo, pareiškęs norą būti priimtas į tarnybą muitinėje, privalo pasitikrinti sveikatą ir pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos arba medicinos ekspertizės komisijos išvadą dėl tinkamumo tarnybai muitinėje.

2. Muitinės pareigūnų sveikata periodiškai tikrinama profilaktinių patikrinimų metu.

3. Atsiradus muitinės pareigūno ilgalaikiams arba kartotiniams sveikatos sutrikimams, jis gali būti siunčiamas neeilinį kartą pasitikrinti sveikatą.

4. Asmenų, pareiškusių norą būti priimtais į tarnybą muitinėje, taip pat muitinės pareigūnų profilaktinių ir neeilinių sveikatos patikrinimų tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

8 straipsnis. Sveikatos tikrinimas ir priežiūra

  1. Asmuo, pareiškęs norą būti priimtas į tarnybą muitinėje, privalo pasitikrinti sveikatą dėl tinkamumo tarnybai muitinėje.

2. Asmenų, pareiškusių norą būti priimtais į tarnybą muitinėje bei muitinės pareigūnų tarnybos eigoje tinkamumo tarnybai pagal sveikatos būklę patikrinimus Muitinės departamento ir muitinės įstaigų siuntimu atlieka Vidaus reikalų ministerijos asmens sveikatos priežiūros įstaigos Centrinės medicinos ekspertizės komisija. Ji pateikia išvadą dėl tinkamumo tarnybai muitinėje.

3. Asmenų, pareiškusių norą būti priimtais į tarnybą muitinėje bei muitinės pareigūnų tinkamumo tarnybai pagal sveikatos būklę patikrinimų tvarką ir periodiškumą nustato finansų ministras ir vidaus reikalų ministras.

4. Muitinės pareigūnų medicininė reabilitacija, sveikatos grąžinamasis ir antirecidyvinis gydymas, prevencinė medicininė ir psichologinė reabilitacija vykdoma Vidaus reikalų ministerijos asmens sveikatos priežiūros įstaigose.“

 

5 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„ 6) kuris pagal Vidaus reikalų ministerijos asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos arba Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą netinka eiti atitinkamas pareigas muitinėje;“.

 

6 straipsnis. Statuto papildymas 13 1 straipsniu

Papildyti Statutą 13 1 straipsniu:

13 1 straipsnis. Muitinės pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas

Muitinės pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo ir mokymų organizavimo tvarką nustato Muitinės departamento generalinis direktorius.

 

7 straipsnis. Penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti penktojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„ PENKTASIS SKIRSNIS

MUITINĖS PAREIGŪNŲ KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS IR PAREIGINIAI LAIPSNIAI“

 

8 straipsnis. 19 ir 20 straipsnių pripažinimas netekusiais galios

Pripažinti netekusiais galios 19 ir 20 straipsnius.

19 straipsnis. Muitinės pareigūnų kvalifikacinės kategorijos

1. Muitinės pareigūnams gali būti suteikiamos kvalifikacinės kategorijos. Kvalifikacinė kategorija pažymi muitinės pareigūno teorinių žinių, būtinų sėkmingai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas pareigas, ir praktinio darbo įgūdžių lygį.

2. Muitinės pareigūnų kvalifikacinės kategorijos yra trys. Aukščiausia yra pirma kvalifikacinė kategorija, žemiausia – trečia kvalifikacinė kategorija.

3. Kvalifikacinę kategoriją muitinės pareigūnui suteikia jį į pareigas priėmęs asmuo. Kvalifikacinę kategoriją Muitinės departamento generaliniam direktoriui suteikia finansų ministras.

 

20 straipsnis. Kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarka

Kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką nustato finansų ministras.

 

9 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 25 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„ 3. Kasmet vertinama prieš tai buvusių kalendorinių metų Muitinės departamento generalinio direktoriaus, muitinės įstaigos vadovo, muitinės pareigūno (nustatyta tvarka atlikusio stažuotę) ir pakaitinio muitinės pareigūno tarnybinė veikla vertinama kasmet , jei šie pareigūnai vertinimo metu jeigu šie pareigūnai tais kalendoriniais metais, kurių veikla vertinama , einamas pareigas Muitinės departamente arba muitinės įstaigoje, kurioje yra vertinama jų tarnybinė veikla, ėjo ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus.“

2. Pakeisti 25 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„ 5. Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje pradžioje (kai atliekamas eilinis vertinimas) ir neeilinio vertinimo metu Muitinės departamento generalinį direktorių ir muitinės įstaigos vadovą į pareigas priimantis asmuo, tiesioginis muitinės pareigūno ar pakaitinio muitinės pareigūno vadovas (toliau – tiesioginis vadovas) muitinės pareigūno tarnybinę veiklą įvertina:

1) labai gerai;

2) gerai;

3) patenkinamai;

4) nepatenkinamai.“

3. Pakeisti 25 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip:

„ 15. Statutinė komisija, įvertinusi Muitinės departamento generalinio direktoriaus arba muitinės įstaigos vadovo tarnybinę veiklą labai gerai, muitinės pareigūną į pareigas priėmusiam asmeniui siūlo :

1) suteikti Muitinės departamento generaliniam direktoriui arba muitinės įstaigos vadovui kvalifikacinę kategoriją;

2) Muitinės departamento generaliniam direktoriui arba muitinės įstaigos vadovui palikti turimą pirmą (aukščiausią) kvalifikacinę kategoriją ir skirti jam pareiginės algos dydžio vienkartinį priedą skirti iki 2 pareiginės algos dydžio piniginę išmoką .“

4. Pakeisti 25 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:

„ 16. Statutinė komisija, įvertinusi muitinės pareigūno (išskyrus pakaitinį muitinės pareigūną) tarnybinę veiklą labai gerai, muitinės pareigūną į pareigas priimančiam asmeniui siūlo:

1) suteikti muitinės pareigūnui kvalifikacinę kategoriją didinti muitinės pareigūnui pareiginę algą muitinės pareigūno pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo ribose ne daugiau kaip per 2 pareiginės algos koeficientus ;

2) perkelti muitinės pareigūną į aukštesnės kategorijos pareigas toje pačioje įstaigoje į aukštesnes pareigas ir didinti muitinės pareigūnui pareiginę algą toms pareigoms nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo ribose, bet ne daugiau kaip per 2 pareiginės algos koeficientus nei jo turėtas koeficientas. Jeigu siūloma muitinės pareigūną perkelti į aukštesnes pareigas, kurioms nustatytas žemiausias pareiginės algos koeficientas yra didesnis daugiau kaip 2 pareiginės algos koeficientais nei jo turėtas koeficientas, turi būti siūlomas žemiausias pareiginės algos koeficientas.

3) perkelti muitinės pareigūną į aukštesnės kategorijos pareigas toje pačioje įstaigoje ir suteikti jam kvalifikacinę kategoriją;

4) palikti muitinės pareigūnui turimą pirmą (aukščiausią) kvalifikacinę kategoriją ir skirti jam pareiginės algos dydžio vienkartinį priedą skirti muitinės pareigūnui iki 2 pareiginės algos dydžio piniginę išmoką .“

5. Pakeisti 25 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

„ 17. Statutinė komisija, įvertinusi pakaitinio muitinės pareigūno tarnybinę veiklą labai gerai, muitinės pareigūną į pareigas priimančiam asmeniui siūlo:

1) suteikti pakaitiniam muitinės pareigūnui trečią kvalifikacinę kategoriją didinti muitinės pareigūnui pareiginę algą muitinės pareigūno pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo ribose ne daugiau kaip per 2 pareiginės algos koeficientus ;

2) palikti pakaitiniam muitinės pareigūnui turimą kvalifikacinę kategoriją ir skirti jam pareiginės algos dydžio vienkartinį priedą skirti pakaitiniam muitinės pareigūnui iki 2 pareiginės algos dydžio piniginę išmoką .“

6. Pakeisti 25 straipsnio 19 dalį ir ją išdėstyti taip:

„ 19. Statutinė komisija, įvertinusi muitinės pareigūno tarnybinę veiklą patenkinamai, muitinės pareigūną į pareigas priimančiam asmeniui siūlo:

1) suteikti muitinės pareigūnui nuosekliai žemesnę kvalifikacinę kategoriją arba panaikinti jo turimą trečią kvalifikacinę kategoriją mažinti muitinės pareigūnui pareiginę algą muitinės pareigūno pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo ribose ne daugiau kaip per 2 pareiginės algos koeficientus ir tobulinti muitinės pareigūno kvalifikaciją;

2) tobulinti muitinės pareigūno kvalifikaciją.“

7. Pakeisti 25 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip:

„ 20. Statutinė komisija, įvertinusi Muitinės departamento generalinio direktoriaus arba muitinės įstaigos vadovo tarnybinę veiklą nepatenkinamai, siūlo muitinės pareigūną į pareigas priimančiam asmeniui panaikinti Muitinės departamento generalinio direktoriaus arba muitinės įstaigos vadovo turimą kvalifikacinę kategoriją ir tobulinti jo kvalifikaciją, o kai Muitinės departamento generalinis direktorius arba muitinės įstaigos vadovas neturi kvalifikacinės kategorijos, – tik tobulinti jo kvalifikaciją.“

8. Pakeisti 25 straipsnio 21 dalį ir ją išdėstyti taip:

„ 21. Statutinė komisija, įvertinusi muitinės pareigūno (išskyrus pakaitinį muitinės pareigūną) tarnybinę veiklą nepatenkinamai, muitinės pareigūną į pareigas priimančiam asmeniui siūlo:

1) panaikinti muitinės pareigūno turimą kvalifikacinę kategoriją mažinti muitinės pareigūnui pareiginę algą muitinės pareigūno pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo ribose ne daugiau kaip per 2 pareiginės algos koeficientus ir tobulinti jo kvalifikaciją, o muitinės pareigūnui, neturinčiam kvalifikacinės kategorijos, – tik tobulinti jo kvalifikaciją ;

2) perkelti muitinės pareigūną į toje pačioje įstaigoje (Muitinės departamente ar muitinės įstaigoje) žemesnės kategorijos žemesnes pareigas ir mažinti muitinės pareigūnui pareiginę algą muitinės pareigūno pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo ribose ne daugiau kaip per 2 pareiginės algos koeficientus . Jeigu siūloma muitinės pareigūną perkelti į žemesnes pareigas, kurioms nustatytas aukščiausias pareiginės algos koeficientas yra mažesnis daugiau kaip 2 pareiginės algos koeficientais nei jo turėtas koeficientas, turi būti siūlomas aukščiausias pareiginės algos koeficientas.

3) perkelti muitinės pareigūną į toje pačioje įstaigoje (Muitinės departamente ar muitinės įstaigoje) žemesnės kategorijos pareigas ir tobulinti jo muitinės pareigūno kvalifikaciją.“

9. Pakeisti 25 straipsnio 24 dalį ir ją išdėstyti taip:

„ 24. Muitinės departamento generalinį direktorių arba muitinės įstaigos vadovą į pareigas priimančio asmens sprendimu atliekamas neeilinis šių pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimas, kai :

1) iškyla abejonių dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus arba muitinės įstaigos vadovo kvalifikacijos ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas pareigas ir įgyvendinti Muitinės departamento (kai vertinama Muitinės departamento generalinio direktoriaus tarnybinė veikla) arba muitinės įstaigos (kai vertinama jos vadovo tarnybinė veikla) strateginius tikslus arba

2) yra Muitinės departamento generalinį direktorių arba muitinės įstaigos vadovą į pareigas priimančio asmens rašytinis motyvuotas siūlymas suteikti Muitinės departamento generaliniam direktoriui arba muitinės įstaigos vadovui kvalifikacinę kategoriją .“

10. Pakeisti 25 straipsnio 25 dalį ir ją išdėstyti taip:

„ 25. Muitinės pareigūno (išskyrus pakaitinį muitinės pareigūną) tiesioginio vadovo rašytiniu motyvuotu siūlymu ir muitinės pareigūną į pareigas priimančio asmens sprendimu atliekamas neeilinis muitinės pareigūno tarnybinės veiklos vertinimas, kai:

1) iškyla abejonių dėl muitinės pareigūno kvalifikacijos ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas pareigas arba

2) yra muitinės pareigūno tiesioginio vadovo rašytinis motyvuotas siūlymas suteikti šiam muitinės pareigūnui kvalifikacinę kategoriją didinti muitinės pareigūnui pareiginę algą muitinės pareigūno pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo ribose ne daugiau kaip per 2 pareiginės algos koeficientus , arba

3) yra muitinės pareigūno rašytinis prašymas perkelti jį į aukštesnės kategorijos aukštesnes pareigas, arba

4) yra muitinės pareigūno rašytinis prašymas perkelti jį į aukštesnės kategorijos aukštesnes pareigas ir tiesioginio vadovo rašytinis motyvuotas siūlymas suteikti šiam muitinės pareigūnui kvalifikacinę kategoriją didinti muitinės pareigūnui pareiginę algą toms pareigoms nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo ribose, bet ne daugiau kaip per 2 pareiginės algos koeficientus nei jo turėtas koeficientas .“

10. Pakeisti 25 straipsnio 26 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„ 1) yra pakaitinio muitinės pareigūno tiesioginio vadovo rašytinis motyvuotas siūlymas suteikti šiam pareigūnui trečią kvalifikacinę kategoriją didinti muitinės pareigūnui pareiginę algą muitinės pareigūno pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo ribose ne daugiau kaip per 2 pareiginės algos koeficientus arba.“

 

10 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

27 straipsnis. Muitinės pareigūno perkėlimas į aukštesnes pareigas

1. Muitinės pareigūnas, kurio tarnybinę veiklą statutinė komisija įvertino labai gerai, Muitinės departamento generalinio direktoriaus sprendimu gali būti be konkurso perkeltas į aukštesnes (ne daugiau kaip dviem kategorijomis) pareigas, jeigu jis atitinka pareigybės aprašyme nustatytus reikalavimus ir muitinės pareigūnas sutinka.

2. Draudžiama perkelti į aukštesnės kategorijos pareigas muitinės pareigūną, turintį galiojančią tarnybinę nuobaudą.“

 

11 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

28 straipsnis. Muitinės pareigūnų tarnybinis kaitumas

1. Muitinės pareigūnas gali savo iniciatyva siekti būti perkeltas į kitas tos pačios lygiavertes arba žemesnės kategorijos žemesnes pareigas Muitinės departamente arba muitinės įstaigoje:

1) kai yra laisvos atitinkamos muitinės pareigūno pareigos, muitinės pareigūnas jo prašymu gali būti į jas perkeltas;

2) du muitinės pareigūnai, einantys tos pačios kategorijos lygiavertes pareigas, jų prašymu gali būti sukeičiami pareigomis.

2. Muitinės pareigūnas šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais gali būti perkeltas į kitas pareigas, jeigu turi joms eiti būtiną išsilavinimą ir atitinka pareigybės aprašyme nustatytus reikalavimus.

3. Kai Vidaus reikalų ministerijos asmens sveikatos priežiūros įstaigos Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadoje nurodyta, kad muitinės pareigūnas dėl sveikatos būklės negali eiti savo pareigų, Muitinės departamento generalinis direktorius muitinės pareigūną į pareigas priimantis asmuo turi teisę tą muitinės pareigūną perkelti į kitas tos pačios lygiavertes arba žemesnės kategorijos žemesnes pareigas, kurias muitinės pareigūnas pagal savo sveikatos būklę gali eiti, ir muitinės pareigūnas sutinka, turi joms eiti būtiną išsilavinimą ir atitinka pareigybės aprašyme nustatytus reikalavimus. Jei nėra galimybės muitinės pareigūną perkelti į kitas pareigas, atitinkančias jo sveikatos būklę, arba muitinės pareigūnas nesutinka būti perkeltu į kitas pareigas, jis atleidžiamas iš pareigų pagal Statuto 55 straipsnio 1 dalies 14 punktą.“

4. Muitinės pareigūnui šio straipsnio 1 ir 3 dalyje bei Statuto 54 straipsnio 7 dalyje nurodytais atvejais perkeltam į kitas lygiavertes pareigas mokamas iki perkėlimo gautas darbo užmokestis, o perkeltam į žemesnes pareigas – šiai pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo ribose artimiausias mažesnis darbo užmokestis.

 

12 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„ 1. Kai yra tarnybinė būtinybė, Muitinės departamento generalinis direktorius turi teisę laikinai perkelti Muitinės departamento arba muitinės įstaigos muitinės pareigūną be jo sutikimo į kitas jo kvalifikaciją atitinkančias tos pačios, žemesnės arba aukštesnės kategorijos lygiavertes, žemesnes arba aukštesnes pareigas toje pačioje arba kitoje muitinės įstaigoje arba Muitinės departamente.“

 

13 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„ 4. Apie muitinės pareigūno gautus paskatinimus ir valstybės apdovanojimus įrašoma į jo asmens bylą ir pažymima Valstybės tarnautojų registre .“

14 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir ji išdėstyti taip:

„ 4) perkėlimas į žemesnės kategorijos žemesnes pareigas;“.

 

15 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 38 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„ 4. Jeigu tarnybinės nuobaudos galiojimo laikas pasibaigęs arba ji panaikinta, laikoma, kad muitinės pareigūnas nebaustas tarnybine nuobauda. Pasibaigus tarnybinės nuobaudos – perkėlimo į žemesnės kategorijos žemesnes pareigas galiojimo laikui arba šią nuobaudą panaikinus nesibaigus jos galiojimo laikui, muitinės pareigūnas į anksčiau eitas pareigas negrąžinamas.“

 

16 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 46 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„ 1. Muitinės pareigūnams mokami šie priedai:

1) už tarnybos Lietuvos valstybei stažą (toliau – tarnybos stažas);

2) už kvalifikacinę kategoriją;

3) už pareiginį laipsnį;

4) pareiginės algos dydžio vienkartinis priedas .“

 

17 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 47 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„ 47 straipsnis. Priedai Priedas už tarnybos stažą ir kvalifikacinę kategoriją

1. Muitinės pareigūnams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 procentai pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Šio priedo suma negali viršyti 30 procentų pareiginės algos.

2. Muitinės pareigūnams priedas už trečią kvalifikacinę kategoriją sudaro 10 procentų pareiginės algos, už antrą kvalifikacinę kategoriją – 20 procentų pareiginės algos, už pirmą kvalifikacinę kategoriją – 30 procentų pareiginės algos.

 

18 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 49 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„ 49 straipsnis. Darbo užmokesčio mokėjimas laikino perkėlimo į kitas pareigas ir laikino pavedimo atlikti kitas pareigas atveju

1. Muitinės pareigūnui, kuris laikinai perkeltas į aukštesnės kategorijos aukštesnes pareigas Statuto 29 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, mokamas šių pareigų kategoriją atitinkantis šiai pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo ribose artimiausias didesnis darbo užmokestis.

2. Muitinės pareigūnui, kuris laikinai perkeltas į žemesnės kategorijos žemesnes pareigas, mokamas iki laikino perkėlimo gautas darbo užmokestis.

3. Muitinės pareigūnui, kuriam laikinai pavesta atlikti kitas pareigas Statuto 29 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju, mokama atitinkama Valstybės tarnybos įstatymo numatyta priemoka.“

 

19 straipsnis. 51 straipsnio pakeitimas

  1. Pakeisti 51 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„ 3. Muitinės pareigūnui, turinčiam didesnį kaip penkerių metų tarnybos muitinėje stažą, už kiekvienų paskesnių trejų metų tarnybos muitinėje stažą suteikiamos papildomos 3 kalendorinės dienos kasmetinių atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 45 kalendorinės dienos. Į tarnybos muitinėje stažą kasmetinių atostogų trukmei nustatyti įskaitomas ir pareigūno tarnybos valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stažas, nustatytas Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnyje įstatyme .“

2. Pakeisti 51 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

„ 9. Muitinės mobiliųjų grupių pareigūnai, muitinės postų pareigūnai ir muitinės pareigūnai, atliekantys kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą, turi teisę gauti pareigūnų valstybinę pensiją pagal Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą.“

 

20 straipsnis. 53 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 53 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„ 1. Muitinės mobiliųjų grupių pareigūno, muitinės postų pareigūno ir muitinės pareigūno, atliekančio kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą , žuvusio vykdant tarnybines pareigas (arba ne tarnybos metu, bet dėl priežasčių, susijusių su tarnyba), sutuoktiniui, nepilnamečiams vaikams (įvaikiams), kol jiems sukaks 18 metų, taip pat vaikams (įvaikiams), kurie mokosi nustatyta tvarka įregistruotų mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukaks 24 metai, žuvusiojo vaikams, gimusiems po jo mirties, tėvui, motinai bei nedarbingiems asmenims, kurie buvo žuvusiojo išlaikomi arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti jo išlaikymą, per vienerius metus nuo pareigūno mirties lygiomis dalimis išmokama vienkartinė 120 jo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio kompensacija. Žuvusysis laidojamas valstybės lėšomis. Valstybės apmokamų laidojimo išlaidų aprašą nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija .“

 

21 straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 54 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„ 7. Muitinės pareigūnas, kurio pareigybė naikinama, paskiriamas į kitas to paties lygio ir kategorijos lygiavertes pareigas, o jei tokių pareigų nėra ir muitinės pareigūnas sutinka, – į to paties lygio žemesnės kategorijos žemesnes muitinės pareigūno pareigas arba tos pačios arba žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas . Jei iki pareigybės panaikinimo muitinės pareigūnas į kitas pareigas nepaskiriamas, jis atleidžiamas iš pareigų pagal Statuto 55 straipsnio 1 dalies 8 punktą. Muitinės pareigūnui apie pareigybės panaikinimą turi būti pranešta raštu ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki pareigybės panaikinimo. Neįgaliajam, nėščiai muitinės pareigūnei (kai muitinės įstaiga likviduojama), pareigūnui, auginančiam vaikus (vaiką) iki 14 metų, pareigūnui, kuriam iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, apie pareigybės panaikinimą turi būti pranešta raštu prieš 4 mėnesius.“

 

22 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 55 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„ 6) jam sukanka 65 metai, o muitinės mobiliosios grupės pareigūnui, muitinės posto pareigūnui ir muitinės pareigūnui, atliekančiam kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą, sukanka 62 metai ir 6 mėnesiai arba baigiasi jo tarnybos pratęsimo terminas;“.

  1. Pakeisti 55 straipsnio 1 dalies 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

„ 14) jis pagal Vidaus reikalų ministerijos asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos arba Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą negali tęsti tarnybos;“.

3. Pakeisti 55 straipsnio 1 dalies 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

„ 22) muitinės pareigūnas, kurio tarnybinę veiklą statutinė komisija įvertino nepatenkinamai, nesutinka būti perkeltas į žemesnės kategorijos žemesnes pareigas.“

 

23 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com