See other templatesSee other templates

MUITINĖS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS

VALDYBOS
DARBO REGLAMENTAS
I skirsnis.
BENDROJI DALIS

1. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos valdybos (toliau tekste – ,,valdyba“) darbo reglamento paskirtis – remiantis Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymu ir profesinės sąjungos įstatais, sunorminti, apibrėžti ir detalizuoti profesinės sąjungos valdybos darbą tvarką, valdybos struktūrą, valdybos narių kompetenciją.
2. Valdybos darbo reglamentą (toliau tekste – ,,reglamentas“) priima ir keičia Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos valdyba.
3. Valdyba yra Muitinės darbuotojų profesinę sąjungą ir jos narius atstovaujamasis ir profesinės sąjungos veiklą organizuojantis valdymo organas. Pagrindinė valdybos, kaip profesinės sąjungos veiklos organizatorės, funkcija – formuoti profesinės sąjungos veiklos strategiją ir kolektyviai spręsti operatyvaus jos valdymo uždavinius.
4. Valdyba veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, profesinės sąjungos įstatais, profesinės sąjungos konferencijų nutarimais bei šiuo darbo reglamentu.

II skirsnis.
VALDYBOS STRUKTŪRA

5. Valdybą sudaro :
5.1. pirmininkas,
5.2. pirmininko pavaduotojas,
5.3. nariai.

III skirsnis.
VALDYBOS IR JOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6. Valdyba yra kolegialus renkamas organas, kurio veiklai vadovauja pirmininkas.
7. Valdyba tvirtinama konferencijoje dviejų metų laikotarpiui. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas. Valdybos nariai dirba visuomeniniais pagrindais.
8. Valdybos pirmininką ir jo pavaduotoją iš savo tarpo dviems metams renka valdybos nariai. Valdybos pirmininkas ir jo pavaduotojas yra skiriami ir atšaukiami valdybos sprendimu balsų dauguma ir yra atskaitingi valdybai.
9. Valdyba sudaroma iš muitinės įstaigų profesinės sąjungos narių, kurioms vietų skaičius paskirstomas atsižvelgiant į įstaigos struktūrą taip: administracija – 2 vietos, vidiniai postai - 2 vietos, kelio postai - 2 vietos, geležinkelio postai - 2 vietos, oro uosto postai - 1 vieta.
10. Valdyba savo veiklą pradeda pasibaigus ją rinkusiai konferencijai.
11. Valdyba vykdo Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos konferencijos sprendimus ir organizuoja veiklą šiems sprendimams įgyvendinti.
12. Valdyba gali atstovauti Muitinės darbuotojų profesinę sąjungą teisme ir kitose institucijose bei įstaigose. Be įgaliojimo atstovauti Muitinės darbuotojų profesinę sąjungą visose valstybinėse ir privačiose įstaigose, organizacijose ir įmonėse, visose teismo, teisėsaugos ir kitose institucijose turi teisę valdybos pirmininkas ir jo pavaduotojas. Kiti valdybos nariai veikti profesinės sąjungos vardu gali tik gavę valdybos, valdybos pirmininko ar jo pavaduotojo įgaliojimą.
13. Valdyba svarsto ir tvirtina :
13.1. sprendimus dėl konferencijos sušaukimo;
13.2. valdybos veiklos ataskaitą;
13.3. konferencijos darbotvarkę;
13.4. valdybos sudėtį laikotarpiu tarp konferencijų;
13.5. auditoriaus kandidatūrą;
13.6. dėl atstovaujamųjų organų – renkamų dalykinių komitetų – steigimo;
13.7. atstovaujamųjų organų – renkamų dalykinių komitetų – sudėtį;
13.8. valdybos darbo reglamentą;
13.9. komitetų darbo reglamentą;
13.10. sprendimus dėl naujų narių priėmimo arba pašalinimo iš profesinės sąjungos;
13.11. atstovaujamųjų organų – renkamų dalykinių komitetų – nutarimus;
13.12. tikslines rinkliavas, jų dydį, terminus;
13.13. šalpos, labdaros ir kitų fondų steigimą, pertvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą;
13.14. kitus konferencijos ar komitetų pavestus klausimus.
14. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį.
15. Valdybos posėdyje sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko arba valdybai pirmininkaujančiojo balsas.
16. Valdyba privalo laiku rengti konferencijas, sudaryti jų darbotvarkę, pateikti nutarimų projektus, ataskaitą apie savo veiklą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.
17. Valdybai draudžiama riboti auditoriaus ir atstovaujamųjų organų – renkamų dalykinių komitetų - įgaliojimus ar kitaip trukdyti jų darbą.
18. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi valdybos pirmininkas, o jam nesant - jo pavaduotojas. Valdybos nariai turi teisę sušaukti valdybos posėdį, jeigu tam pritaria daugiau kaip pusė valdybos narių.
19. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsavo ne mažiau kaip pusė valdybos narių, dalyvavusių posėdyje.
20. Valdybos pirmininkui nesant, jo pareigas eina valdybos pirmininko pavaduotojas arba kitas valdybos narys, įgaliotas valdybos sprendimu.
21. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų nepasibaigus kadencijai, apie tai raštu įspėjęs valdybą ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.
22. Valdybos nariai už savo veiksmus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.
Valdybos pirmininkas

23. Valdybos pirmininkas yra valdybos darbo organizatorius.
24. Valdybos pirmininkas :
24.1. savarankiškai vykdo konferencijų nutarimus, valdybos pavestas funkcijas, tvarko operatyvius veiklos reikalus;
24.2. atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose;
24.3. vadovaudamasis profesinės sąjungos įstatais, konferencijų ir valdybos nutarimais, sudaro sandorius;
24.4. išduoda įgaliojimus valdybos nariams, samdomiems profesinės sąjungos darbuotojams ir kitiems profesinės sąjungos nariams atstovauti profesinę sąjungą ir veikti jos vardu, bei atlikti kitoms funkcijoms;
24.5. priima į darbą ir atleidžia iš jo profesinės sąjungos samdomus darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, išduoda įgaliojimus ir paskirsto pareigines funkcijas;
24.6. sudaro darbo sutartį su profesinės sąjungos pirmininku.
24.7. leidžia įsakymus ir potvarkius kompetencijos ribose.

IV skirsnis.
PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

25. Už savalaikį nutarimų ir pranešimų skelbimą atsako valdyba.

Šis Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos valdybos darbo reglamentas patvirtintas valdybos posėdyje, įvykusiame 2006 m.vasario 1 d.

Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos
valdybos pirmininkas
Jūrius Bruklys
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com