See other templatesSee other templates

MUITINĖS DARBUOTOJŲ ROFESINĖ SĄJUNGA

ĮSTATAI
I skyrius.
BENDROJI DALIS

1. Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga (toliau – Profesinė sąjunga) yra Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta organizacija, jungianti muitinės įstaigų ir organizacijų darbuotojus.
2. Profesinė sąjunga yra socialinis partneris - darbuotojų atstovas, turintis teisę pasirašyti susitarimus ir kolektyvines sutartis su Vyriausybe, ministerijomis, darbdaviais ir jų organizacijomis.
3. Profesinė sąjunga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais ir turi Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymo bei kitų įstatymų ir teisės aktų nustatytas teises ir veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę.
4. Profesinė sąjunga lygiagrečiai bendradarbiauja su kitomis politinės sistemos dalimis, gali jungtis į asociacijas ar kitas sąjungas ir tarptautines organizacijas.
5. Profesinė sąjunga yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis ir valdantis turtą įstatymų nustatyta tvarka. Profesinė sąjunga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Profesinės sąjungos tikslas – atstovauti ir ginti darbuotojų profesines, tarnybos (darbo), ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus. Profesinė sąjunga,siekdama šiuose įstatuose numatytų tikslų, gali užsiimti leidybine, gamybine-ūkine veikla.
6. Profesinės sąjungos buveinė yra Savanorių pr.174 - 409a, Vilniuje. Profesinė sąjunga turi antspaudą, blankus su pilnu jos pavadinimu ir kitą atributiką.
7. Profesinė sąjunga gali turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.
8. Profesinė sąjunga gali būti paramos teikėju ir gavėju.
9. Profesinės sąjungos veiklos laikotarpis neribotas.
10. Profesinė sąjunga naudoja tokius sutrumpinimus: Profesinė sąjunga –MD PS, Profesinės sąjungos taryba- MD PST, Profesinės sąjungos valdyba- MD PSV, Profesinės sąjungos komitetai- MD PSK.

II skirsnis.
PROFESINĖS SĄJUNGOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

11. Profesinės sąjungos nariais gali būti muitinės įstaigų ir organizacijų darbuotojai.
12. Nauji nariai į Profesinę sąjungą priimami Valdybos sprendimu.
13. Siekiantis narystės asmuo pateikia prašymą. Patenkinus pareiškėjo prašymą, pastarasis įtraukiamas į narių sąrašą.
14. Atsisakyti priimti į Profesinę sąjungą galima tik tuo atveju, jeigu pareiškėjas pagal Profesinės sąjungos įstatus negali būti jos narys arba yra pakankamo pagrindo įtarti, kad jis, būdamas Profesinės sąjungos nariu, savo veikla sąmoningai kenks Profesinės sąjungos interesams ar kompromituos ją.
15. Jeigu Profesinės sąjungos narys pažeidžia Profesinės sąjungos įstatus, Lietuvos Respublikos įstatymus ar teisės aktus, savo veikla kenkia Profesinės sąjungos interesams ar kompromituoja ją, nemoka nario mokesčio, jo narystė Profesinėje sąjungoje gali būti sustabdyta arba nutraukta.
16. Profesinės sąjungos narys, priėmęs sprendimą nutraukti narystę profesinėje sąjungoje, prieš vieną mėnesį apie tai įteikia prašymą Profesinės sąjungos valdybai.
17. Profesinės sąjungos nario teisės:
17.1. rinkti ir būti renkamu į Profesinės sąjungos valdymo organus;
17.2. kreiptis su pasiūlymais ir paklausimais į Tarybą, Valdybą, Komitetus arba į Profesinės sąjungos pirmininką;
17.3. kelti Profesinės sąjungos valdymo organams reikalavimus;
17.4. dalyvauti priimant sprendimus ir juos vykdant Profesinės sąjungos lygiu;
17.5. gauti informaciją apie Profesinės sąjungos veiklą;
17.6. gauti paramą ir naudotis Profesinės sąjungos teikiamomis lengvatomis;
17.7. būti atstovaujamais ir ginamais visose valdymo, teisėsaugos ir teisėtvarkos organuose ir institucijose;
17.8. dalyvauti kitų organizacijų narių organizuojamose akcijose, mitinguose, piketuose, streikuose, juos remti.
18. Profesinės sąjungos nario pareigos:
18.1. laikytis Profesinės sąjungos įstatų;
18.2. vykdyti Konferencijos, Tarybos ir Valdybos nutarimus,
18.3. netrukdyti Profesinės sąjungos organizuojamoms arba rengiamoms akcijoms, mitingams, piketams, streikams ir kitoms priemonėms, jeigu tam narys nepritaria;
18.4. mokėti nustatyto dydžio nario bei kitus mokesčius,
18.5. informuoti Valdybą apie rengiamas akcijas ar dalyvavimą jose;
18.6. aktyviai dalyvauti Profesinės sąjungos veikloje.

III skirsnis.
PROFESINĖS SĄJUNGOS TIKSLAI, VEIKLA IR UŽDAVINIAI

19. Profesinės sąjungos veiklos tikslai:
19.1. atstovauti ir ginti muitinės įstaigų ir organizacijų darbuotojų profesines, tarnybos (darbo), ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus individualiuose darbo santykiuose;
19.2. atstovauti muitinės įstaigų darbuotojams kolektyviniuose santykiuose;
19.3. kolektyvinėse derybose siekti teisingo apmokėjimo už tarnybą (darbą), saugių ir sveikatai nekenksmingų tarnybos (darbo) sąlygų sudarymo, geresnių tarnybos (darbo) sąlygų ir tarnybos (darbo) santykių stabilumo;
19.4. padėti savo nariams tinkamai apginti jų pažeistas teises;
19.5. šviesti savo narius tarnybos (darbo) teisės, profsąjunginės veiklos ir kitose srityse, padėti jiems kelti savo kvalifikaciją;
19.6. skatinti socialinę partnerystę ir pasirašyti kolektyvines sutartis, susitarimus su kitu socialiniu partneriu – darbdaviu ir jų organizacijomis;
19.7. prieinamomis priemonėmis prisidėti prie socialinės apsaugos ir tarnybos (darbo) sistemos tobulinimo (teikiant pasiūlymus valstybės institucijoms, rengiant bendrus projektus ir pan.).
20. Profesinės sąjungos veiklos sritis yra: muitinės įstaigų ir organizacijų darbuotojų profesinių tarnybos (darbo), ekonominių, socialinių teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas individualiuose bei kolektyviniuose darbo santykiuose, teisinių paslaugų savo nariams teikimas, savo narių bei kitų darbuotojų švietimas, mokymas ir kvalifikacijos kėlimas, spaudos leidinių leidyba, socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai, papildomo ugdymo, užimtumo ir vaikų poilsio organizavimas bei kita panaši veikla, siekiant padėti darbuotojams protingai apginti savo interesus.
21. Licencijuojamai veiklai, numatytai Lietuvos Respublikos teisės aktuose, turi būti gauta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos pavedimu įgaliotos institucijos licencija (leidimas).
22. Vykdydama savo veiklą Profesinė sąjunga turi tokias Lietuvos Respublikos Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos Muitinės įstatymo, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo ir kitų teisės aktų numatytas teises:
22.1. sudaryti kolektyvines sutartis, kontroliuoti jų vykdymą;
22.2. teikti pasiūlymus darbdaviui dėl tarnybos (darbo) organizavimo įstaigoje ar organizacijoje ir pan.;
22.3. organizuoti ir valdyti streikus bei kitas teisėtas priemones, kurių imtis pareigūnai ir darbuotojai turi teisę;
22.4. teikti pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms;
22.5. vykdyti nevalstybinę darbo (tarnybos) įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę;
22.6. saugoti darbuotojų teises sudarant ir vykdant įstaigos pirkimo-pardavimo sandorius, reorganizuojant įstaigas;
22.7. gauti informaciją iš darbdavio apie jo socialinę ir ekonominę padėtį bei numatomas permainas, kurios gali paveikti muitinės įstaigų ir organizacijų pareigūnų ar darbuotojų socialinę padėtį;
22.8. skųsti teismui darbdavio ir jo įgaliotų asmenų sprendimus bei veiksmus, prieštaraujančius teisės normoms, sutartims ar pažeidžiančius atstovaujamo asmens teises;
22.9. teikti pasiūlymus valstybės valdžios ir valdymo organams dėl teisės aktų tarnybos (darbo), ekonominiais ir socialiniais klausimais priėmimo, pakeitimo ar panaikinimo;
22.10. atstovauti savo narius ir įstatymų nustatyta tvarka ginti savo ir savo narių teises ir teisėtus interesus valstybės organuose, tarp jų ir visose Lietuvos Respublikos teismo institucijose;
22.11. sudaryti susitarimus su valstybės valdžios ir valdymo organais;
22.12. iš valstybės valdžios ir valdymo organų ar organizacijų turi teisę gauti savo veiklai reikalingą informaciją tarnybos (darbo), ekonominiais ir socialiniais klausimais, kurią valstybės organai ir organizacijos privalo pateikti teisės aktų nustatytais terminais;
22.13. siūlyti traukti atsakomybėn pareigūnus ir darbuotojus, kurie pažeidžia tarnybos (darbo) teisės aktus, neužtikrina saugių tarnybos (darbo) sąlygų, nevykdo kolektyvinės sutarties ar kitokių tarpusavio susitarimų;
22.14. rengti susirinkimus, taip pat įstatymų nustatyta tvarka organizuoti mitingus, demonstracijas ir kitus masinius renginius.
23. Profesinė sąjunga, įstatymų nustatyta tvarka, rinkiminėse kampanijose gali remti kandidatus – profesinių sąjungų narius į visų lygių renkamas institucijas.
24. Profesinė sąjunga informuoja visuomenę ir profesinių sąjungų narius apie savo veiklą.

IV skirsnis.
PROFESINĖS SĄJUNGOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

25. Profesinės sąjungos valdymo organai yra :
25.1. konferencija,
25.2. pirmininkas,
25.3. taryba,
25.4. valdyba,
25.5. komitetai,
25.6. kontrolės komisija.
26. Profesinė sąjunga gali turėti savo padalinius. Profesinės sąjungos valdyba steigia padalinius, juos reorganizuoja, likviduoja bei tvirtina jų nuostatus.

Konferencija

27. Profesinės sąjungos konferencija yra aukščiausias valdymo organas.
28. Konferencija šaukiama vieną kartą per dvejus metus.Atstovavimo normą į konferenciją nustato valdyba. Konferencija yra teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė delegatų.
29. Profesinės sąjungos konferencija:
29.1. tvirtina Profesinės sąjungos valdymo struktūrą;
29.2. nustato Tarybos, Valdybos ir Kontrolės komisijos atstovavimo tvarką;
29.3. renka ir atšaukia Tarybą, Valdybą ir Kontrolės komisiją;
29.4. tvirtina Profesinės sąjungos įstatus. Papildymus tarp konferencijų svarsto ir priima valdyba. Valdybos priimti įstatų papildymai įsigalioja nuo jų priėmimo dienos;
29.5. tvirtina valdybos ataskaitą;
29.6. tvirtina auditoriaus ataskaitą;
29.7. priima sprendimą likviduoti ar reorganizuoti Profesinę sąjungą;
29.8. priima nutarimą dėl likviduojamo Profesinės sąjungos lėšų ir turto realizavimo, įstatymų nustatyta tvarka;
29.9. priima nutarimus kitais Profesinės sąjungos veiklos klausimais.
30. Profesinės sąjungos konferencija turi teisę pavesti kitiems valdymo organams spręsti jos kompetencijai priklausančius klausimus.
31. Profesinės sąjungos konferencija turi teisę spręsti Tarybos ar Valdybos kompetencijai priklausančius klausimus tik tuo atveju, jeigu to prašo Profesinės sąjungos pirmininkas, Taryba arba Valdyba.
32. Profesinės sąjungos konferencija šaukiama Valdybos sprendimu. Jeigu Valdybos narių liko mažiau kaip pusė nei jų patvirtinta, konferencija šaukiama Profesinės sąjungos pirmininko sprendimu. Konferencija turi būti šaukiama Profesinės sąjungos pirmininko sprendimu, jeigu Valdyba įstatuose numatytais terminais nesušaukia konferencijos.
33. Profesinės sąjungos konferenciją Valdyba privalo sušaukti ne vėliau, kaip per tris mėnesius praėjus dviems metams.
34. Neeilinė konferencija turi būti sušaukta, jeigu :
34.1. to reikalauja Profesinės sąjungos pirmininkas;
34.2. to reikalauja ne mažiau kaip du trečdaliai Tarybos ar Valdybos narių;
34.3. to reikalauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų Komitetų narių;
34.4. to reikia pagal įstatymus ar Profesinės sąjungos įstatus.
35. Apie šaukiamą konferenciją paskelbiama įstatuose numatyta tvarka ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki konferencijos dienos.
36. Jei į konferenciją nesusirenka reikiamas nutarimams priimti delegatų skaičius, ne vėliau kaip per dešimt dienų šaukiama pakartotinė konferencija, kuri gali priimti nutarimus nepriklausomai nuo dalyvaujančių delegatų skaičiaus. Pakartotinės konferencijos darbotvarkė negali būti keičiama ir nutarimai priimami tik pagal neįvykusios konferencijos darbotvarkę.
37. Pranešime apie konferencijos sušaukimą turi būti nurodyta:
37.1. profesinės sąjungos pavadinimas ir buveinės adresas;
37.2. konferencijos data ir vieta;
37.3. konferencijos darbotvarkė.
38. Profesinės sąjungos narių siūlymu, pateiktu ne vėliau kaip prieš dešimt dienų, į konferencijos darbotvarkę turi būti įtraukti jų siūlomi papildomi klausimai ir nutarimų projektai, o į balsavimo sąrašus ar biuletenius – jų pasiūlyti (prieš konferenciją, ar jos metu) kandidatai į Tarybos, Valdybos ir Kontrolės komisijos narius.
39. Konferencijos darbotvarkė gali būti papildoma Profesinės sąjungos pirmininko siūlymu.
40. Jeigu konferencijos darbotvarkė, nurodyta pranešime apie konferencijos sušaukimą, buvo patikslinta, tai apie darbotvarkės pasikeitimus turi būti pranešta tokia pat tvarka, kaip apie konferencijos sušaukimą ir ne vėliau kaip prieš penkias dienas iki konferencijos.
41. Visi konferencijos delegatai registruojami pasirašytinai registravimo sąraše. Registravimo sąraše turi būti nurodyta: kiekvieno delegato vardas, pavardė, atstovaujama įstaiga. Šį sąrašą pasirašo konferencijos pirmininkas ir sekretorius.
42. Konferencijos protokolą pasirašo konferencijos pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo turi būti pridedamas konferencijos delegatų sąrašas. Konferencijos, kurioje buvo keičiami profesinės sąjungos įstatai, protokolas su priedais per 15 dienų nuo šios konferencijos turi būti pateikti įstaigai, įregistravusiai šiuos įstatus.
43. Konferencija nutarimus priima paprasta dalyvaujančiųjų delegatų balsų dauguma. Nutarimai dėl Profesinės sąjungos likvidavimo ir reorganizavimo, įstatų priėmimo ar keitimo priimami ne mažiau kaip dviejų trečdalių (⅔) balsų dauguma.
44. Konferencijoje nutarimai gali būti priimami atviru ar slaptu balsavimu.

Taryba

45. Taryba yra atstovaujamasis-renkamasis organas, atliekantis Profesinės sąjungos veiklos priežiūrą. Tarybai vadovauja jos pirmininkas.
46. Taryba sudaroma iš muitinės darbuotojų profesinės sąjungos narių. Muitinės įstaigoms vietų skaičius paskirstomas atsižvelgiant į struktūrą: administracija – 4 vietos, vidiniai postai - 5 vietos, kelio postai - 5 vietos, geležinkelio postai - 2 vietos, oro uosto postai - 2 vietos.
47. Taryba renkama dviejų metų laikotarpiui.
48. Tarybos narių kadencijų skaičius neribojamas.
49. Taryba iš savo narių renka jos pirmininką.
50. Taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus konferencijai.
51. Kai Profesinės sąjungos įstatai keičiami dėl tarybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti tarybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo dėl įstatų pakeitimo priėmimas ir naujų tarybos narių rinkimas gali vykti toje pačioje konferencijoje, jei tai numatyta konferencijos darbotvarkėje.
52. Konferencija gali atšaukti visą tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus tarybos kadencijai.
53. Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Profesinės sąjungos pirmininką.
54. Jeigu renkami pavieniai tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios tarybos kadencijos pabaigos.
55. Taryba:
55.1. prižiūri Valdybos veiklą;
55.2. pateikia konferencijai atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Profesinės sąjungos veiklos strategijos, Valdybos veiklos ataskaitos;
55.3. teikia siūlymus Valdybai atšaukti jos sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, įstatams ar konferencijos sprendimams;
55.4. nagrinėja ginčus tarp Valdybos ir Profesinės sąjungos pirmininko;
55.5. nagrinėja kitus įstatuose, taip pat konferencijos sprendimuose tarybos kompetencijai priskirtus Profesinės sąjungos ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.
56. Taryba neturi teisės jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems Profesinės sąjungos valdymo organams.
57. Taryba turi teisę prašyti Valdybą pateikti su Profesinės sąjungos veikla susijusius dokumentus.
58. Tarybos nariai privalo saugoti informaciją, susijusią su Profesinės sąjungos veikla, kurią jie sužinojo būdami Tarybos nariais.
59. Tarybos posėdžius šaukia jos pirmininkas. Tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių sprendimu.
60. Tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.
61. Tarybos narys savo valią − ,,už“ ar ,,prieš“ balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs – gali pranešti balsuodamas raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas elektroniniu paštu.
62. Taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Iš anksto balsavę Tarybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. Tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau kaip pusės tarybos balsų.
63. Tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Prie protokolų turi būti pridėti iš anksto balsavusių raštu narių raštai (biuleteniai).
64. Tarybos darbo tvarką nustato tarybos priimtas jos darbo reglamentas.

Valdyba

65. Profesinės sąjungos Valdyba yra atstovaujamasis - renkamasis organas, kurio veiklai vadovauja pirmininkas.
66. Valdyba renkama konferencijoje dviejų metų laikotarpiui.
67. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.
68. Kai Profesinės sąjungos įstatai keičiami dėl Valdybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti Valdybos nariai savo veiklą pradeda nuo jų išrinkimo dienos. Šiuo atveju sprendimo dėl įstatų pakeitimo priėmimas ir naujų Valdybos narių rinkimas gali vykti toje pačioje konferencijoje ar Valdybos posėdyje, jei tai numatyta konferencijos ar Valdybos posėdžio darbotvarkėje.
69. Valdybos pirmininką ir jo pavaduotoją iš savo tarpo dviems metams renka valdybos nariai. Valdybos pirmininkas ir jo pavaduotojas yra skiriami ir atšaukiami Valdybos sprendimu balsų dauguma ir yra atskaitingi valdybai.
70. Valdyba savo veiklą pradeda pasibaigus konferencijai.
71. Valdyba vykdo konferencijos sprendimus ir organizuoja veiklą šiems sprendimams įgyvendinti.
72. Valdybos nariai dirba visuomeniniais pagrindais.
73. Valdyba sudaroma iš muitinės darbuotojų profesinės sąjungos narių. Muitinės įstaigoms vietų skaičius paskirstomas atsižvelgiant į struktūrą: administracija – 2 vietos, vidiniai postai - 2 vietos, kelio postai - 2 vietos, geležinkelio postai - 2 vietos, oro uosto postai - 1 vieta.
74. Valdyba gali atstovauti Profesinę sąjungą ir jos narius teisme ir kitose institucijose.
75. Be įgaliojimo atstovauti Profesinę sąjungą ir jos narius visose valstybinėse ir privačiose įstaigose, organizacijose ir įmonėse, visose teismo, teisėsaugos ir kitose institucijose turi teisę Valdybos pirmininkas ir Valdybos pirmininko pavaduotojas. Kiti valdybos nariai veikti valdybos vardu gali tik gavę Valdybos įgaliojimą.
76. Valdyba :
76.1. svarsto ir priima Profesinės sąjungos įstatų papildymus;
76.2. valdo Profesinės sąjungos lėšas ir kitą turtą bei juo disponuoja;
76.3. aprobuoja kolektyvinius ir kitus susitarimus su Vyriausybe, darbdaviais ir jų organizacijomis;
76.4. svarsto ir priima sprendimus dėl konferencijos sušaukimo ir nustato atstovavimo normas;
76.5. svarsto ir tvirtina konferencijos darbotvarkę;
76.6. svarsto Valdybos veiklos ataskaitą laikotarpiu tarp konferencijų;
76.7. svarsto ir tvirtina sprendimus dėl naujų narių priėmimo į Profesinę sąjungą;
76.8. svarsto ir priima sprendimus dėl Profesinės sąjungos nario pašalinimo, narystės sustabdymo klausimus;
76.9. svarsto ir tvirtina Valdybos darbo reglamentą;
76.10. aprobuoja gamybinės-ūkinės veiklos kryptis;
76.11. patvirtina Profesinės sąjungos pirmininką;
76.12. patvirtina auditorių;
76.13. priima sprendimus dėl Komitetų steigimo, rinkimo bei atstovavimo tvarkos;
76.14. tvirtina Komitetų sudėtį;
76.15. tvirtina Valdybos darbo reglamentą;
76.16. tvirtina Komitetų darbo reglamentą;
76.17. svarsto ir tvirtina tikslines rinkliavas, jų dydį, ir terminus;
76.18. svarsto ir tvirtina šalpos, labdaros ir kitų fondų steigimą, pertvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą;
76.19. svarsto ir tvirtina kitus konferencijos pavestus klausimus.
77. Valdyba privalo laiku rengti konferencijas, sudaryti jų darbotvarkę, pateikti Profesinės sąjungos nariams nutarimų projektus, ataskaitą apie savo veiklą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.
78. Valdybai draudžiama riboti auditoriaus įgaliojimus ar kitaip trukdyti jo darbą.
79. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį.
80. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi Valdybos nariai, jeigu tam pritaria daugiau kaip pusė jos narių.
81. Valdybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas.
82. Valdybos narys savo valią − ,,už“ ar ,,prieš“ balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs – gali pranešti balsuodamas raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas elektroniniu paštu.
83. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau kaip pusės dalyvavusių posėdyje valdybos narių balsų.
84. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Prie protokolo turi būti pridėti balsavusių raštu narių raštai (biuleteniai).
85. Valdybos darbo tvarką nustato jos darbo reglamentas.

Valdybos pirmininkas

86. Valdybos pirmininkas yra Valdybos darbo organizatorius.
87. Valdybos pirmininkas :
87.1. savarankiškai vykdo Konferencijų nutarimus, Valdybos pavestas funkcijas, tvarko operatyvius veiklos reikalus;
87.2. atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose;
87.3. vadovaudamasis Profesinės sąjungos įstatais, konferencijų ir valdybos nutarimais, sudaro sandorius;
87.4. išduoda įgaliojimus;
87.5. priima į darbą ir atleidžia iš jo Valdybos samdomus darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, valdybos pritarimu;
87.6. leidžia įsakymus ir potvarkius kompetencijos ribose.
88. Valdybos pirmininkui nesant, jo pareigas eina Valdybos pirmininko pavaduotojas. Kitas valdybos narys eiti Valdybos pirmininko pareigas, jam nesant, gali tik gavęs Valdybos įgaliojimą.

Komitetai

89. Komitetai yra atstovaujamieji - renkamieji Profesinės sąjungos organai.
90. Komitetų skaičių, rinkimo tvarką, atstovavimo kvotą ir jų darbo tvarką nustato Valdyba.
91. Komitetų nariai dirba visuomeniniais pagrindais.
92. Komitetams vadovauja pirmininkai.
93. Komitetai:
93.1. aprobuoja Valdybos pateiktus dokumentus;
93.2. teikia Valdybai pasiūlymus atšaukti jos priimtus nutarimus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir profesinės sąjungos įstatams;
93.3. atstovauja Profesinės sąjungos narius savo kompetencijos ribose;
93.4. sprendžia kitus Konferencijos ar Valdybos pavestus klausimus.
94. Komitetų posėdžiai šaukiami Komitetų pirmininkų arba Profesinės sąjungos pirmininko sprendimu.
95. Komitetų nariai, negalintys atvykti į posėdį, savo valią dėl balsuojamo nutarimo gali išreikšti raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas elektroniniu paštu.
96. Komitetų posėdžiai protokoluojami. Prie protokolo turi būti pridėti balsavusių raštu narių raštai (biuleteniai).
97. Komitetų nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komiteto pirmininko balsas.
98. Komitetų narys gali atsistatydinti apie tai informavęs Valdybą prieš 10 kalendorinių dienų.
99. Komitetų darbo tvarką nustato Valdybos patvirtintas darbo reglamentas.

Profesinės sąjungos pirmininkas

100. Profesinės sąjungos pirmininkas tvirtinamas Valdybos nutarimu. Pirmininkas atstovauja Profesinę sąjungą ir jos narius, tvarko Profesinės sąjungos reikalus.
101. Profesinės sąjungos pirmininkas tvirtinamas dviems metams. Jo kadencijų laikas neribojamas.
102. Profesinės sąjungos pirmininkas gali būti samdomas darbuotojas.
103. Darbo sutartį su Profesinės sąjungos pirmininku pasirašo Valdybos pirmininkas.
104. Profesinės sąjungos Pirmininkas:
104.1. atstovauja Profesinei sąjungai ir jos nariams be atskiro įgaliojimo teisme, valdžios bei valdymo institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis;
104.2. atstovauja Profesinę sąjungą ir jos narius santykiuose su darbdaviu;
104.3. organizuoja Profesinės sąjungos darbą;
104.4. vykdo nevalstybinę tarnybos (darbo) įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę ir turi teisę gauti informaciją iš darbdavio apie jo socialinę ir ekonominę padėtį bei numatomas permainas, kurios gali paveikti darbuotojų padėtį;
104.5. pasirašo Profesinės sąjungos dokumentus;
104.6. siūlo Konferencijai likviduoti ar reorganizuoti Profesinę sąjungą bei rengia jos reorganizavimo sąlygas;
104.7. Kontrolės komisijos reikalavimu ir kitais atvejais sušaukia neeilinę konferenciją;
104.8. teikia juridinių asmenų registrui duomenis apie Profesinę sąjungą;
104.9. nagrinėja Profesinės sąjungos narių skundus, pareiškimus ir pasiūlymus;
104.10. nagrinėja ginčus tarp Valdybos ir Komitetų;
104.11. savarankiškai vykdo konferencijų nutarimus;
104.12. sprendžia kitus Konferencijos ar Valdybos pavestus klausimus.

Kontrolės komisija

105. Profesinės sąjungos gamybinę-ūkinę veiklą kontroliuoja Kontrolės komisija.
106. Kontrolės komisija susideda iš 7 narių, kurių kandidatūras dviejų metų laikotarpiui tvirtina Konferencija, Valdybos teikimu.
107. Kontrolės komisija kontroliuoja, kaip įgyvendinami įstatuose nustatyti veiklos tikslai ir uždaviniai, bei ar laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų.
108. Išaiškinus pažeidimus, Kontrolės komisija turi teisę reikalauti, kad Profesinės sąjungos pirmininkas sušauktų neeilinę konferenciją.
109. Kontrolės komisija gali nagrinėti Profesinės sąjungos narių pasiūlymus ir pareiškimus.
110. Kontrolės komisijos nariai dirba visuomeniniais pagrindais.
111. Kontrolės komisijai vadovauja pirmininkas.
112. Kontrolės komisijos posėdžiai šaukiami komisijos pirmininko sprendimu.
113. Kontrolės komisijos nariai, negalintys atvykti į posėdį, savo valią dėl balsuojamo nutarimo gali išreikšti raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas elektroniniu paštu.
114. Kontrolės komisijos narys gali atsistatydinti apie tai informavęs Valdybą prieš dešimt kalendorinių dienų.
115. Kontrolės komisijos posėdžiai protokoluojami. Prie protokolo turi būti pridėti balsavusių raštu narių raštai (biuleteniai).
116. Kontrolės komisijos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Kontrolės komisijos pirmininko balsas.
117. Kontrolės komisijos darbo tvarką nustato Valdybos patvirtintas darbo reglamentas.

V skirsnis.
PROFESINĖS SĄJUNGOS LĖŠOS IR TURTAS

118. Profesinės sąjungos lėšų šaltiniai:
118.1. narių mokesčiai;
118.2. savanoriški įnašai bendriesiems arba tiksliniams projektams finansuoti;
118.3. lėšos gautos kaip parama;
118.4. pajamos iš ūkinės veiklos ir teikiamų paslaugų;
118.5. lėšos, gautos iš kitų organizacijų bei fondų;
118.6. kitos teisėtai įgytos lėšos.
119. Profesinės sąjungos turtą sudaro Profesinės sąjungos narių ir rėmėjų jai perduotas turtas, kitas teisėtai įgytas turtas. Profesinei sąjungai gali būti neatlygintinai perduotas turtas panaudos pagrindais.
120. Profesinės sąjungos lėšomis disponuoja Valdyba.
121. Profesinė sąjunga gali steigti šalpos, labdaros ir kitus fondus.

VI skirsnis.
AUDITORIUS

122. Auditorių renka valdyba ne ilgesniam kaip dviejų metų laikotarpiui.
123. Auditoriumi negali būti renkamas Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos narys.
124. Auditorius tikrina Profesinės sąjungos finansinę veiklą.
125. Auditoriaus darbo tvarką nustato darbo reglamentas. Auditoriaus darbo reglamentą tvirtina Valdyba.
126. Auditorius privalo :
126.1. tikrinti Profesinės sąjungos finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės-finansinės veiklos dokumentus;
126.2. Konferencijos arba Valdybos pavedimu atlikti Profesinės sąjungos lėšų panaudojimo tikslingumą;
126.3. Artimiausioje Konferencijoje arba Valdybos posėdyje pranešti apie visus patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.
127. Auditorius, įstatymų nustatyta tvarka, atsako už nepatenkinamą profesinės sąjungos veiklos kontrolę ir/arba veiklos trūkumų slėpimą.
128. Už darbą auditoriui gali būti mokamas atlyginimas, kurio dydį ar darbo apmokėjimo sąlygas nustato Valdyba.
129. Auditorius patikrinimus atlieka įstatymų nustatyta tvarka.


VII skirsnis.
PROFESINĖS SĄJUNGOS NARIO MOKESTIS

130. Profesinės sąjungos nariai moka kasmėnesinį nario mokestį.
131. Kasmėnesinio mokesčio dydis – 1 (vienas) procentas, kuris skaičiuojamas nuo darbo užmokesčio lėšų.
132. Profesinės sąjungos nariui, savanoriškai nutraukusiam narystę arba pašalintam iš Profesinės sąjungos, jo sumokėtas nario mokestis, bendra turto dalis ar kitokiu pavidalu įneštos lėšos negrąžinamos. Pretenzijos šiais klausimais nepriimamos ir nesvarstomos.

VIII skirsnis.
PROFESINĖS SĄJUNGOS PERTVARKYMAS,
REORGANIZAVIMAS, VEIKLOS SUSTABDYMAS
AR NUTRAUKIMAS

133. Profesinė sąjunga pertvarkoma, reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
134. Profesinė sąjunga gali būti pertvarkyta, reorganizuota, jos veikla sustabdyta ar pasibaigti:
134.1. įstatuose numatyta tvarka;
134.2. teismo sprendimu;
134.3. Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.
135. Profesinės sąjungos reorganizavimas - tai Profesinės sąjungos, kaip juridinio asmens, pabaiga be likvidavimo procedūros. Reorganizuotos Profesinės sąjungos visų teisių ir prievolių perėmėjai yra reorganizuojant naujai įsteigtos ir po reorganizavimo tęsiančios veiklą profesinės sąjungos.
136. Profesinės sąjungos reorganizavimo sąlygas rengia Valdyba. Kartu su reorganizavimo sąlygomis turi būti parengti ir po reorganizavimo veiksiančių profesinių sąjungų įstatų projektai. Reorganizavimą tvirtina Konferencija.
137. Profesinės sąjungos likvidavimo pagrindas gali būti Konferencijos nutarimas, priimtas 3/4 delegatų sprendimu, arba teismo sprendimas.
138. Institucija, nutarusi likviduoti Profesinę sąjungą, skiria likvidatorių. Nuo likvidatoriaus paskyrimo Profesinės sąjungos valdymo organai netenka įgaliojimų.
139. Kai likviduojama Profesinė sąjunga sumoka visas skolas ir atsiskaito su
biudžetu, likęs jos turtas paskirstomas Profesinę sąjungą likviduoti nutarusios institucijos nustatyta tvarka, laikantis galiojančių teisės aktų.
140. Apie Profesinės sąjungos likvidavimą viešai skelbiama tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimt dienų intervalais respublikiniame dienraštyje arba turi būti paskelbta viešai vieną kartą respublikiniame dienraštyje ir pranešta raštu visiems kreditoriams.

IX skirsnis.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

141. Visi šiuose įstatuose neaptarti Profesinės sąjungos veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.
142. Už savalaikį nutarimų ir pranešimų skelbimą atsako Valdyba.

Ši įstatų redakcija patvirtinta Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos konferencijoje, įvykusioje 2005 m. lapkričio 26 d.Valdybos pirmininkas Jūrius Bruklys
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com